Ikon - Søk Logo

Vanlige spørsmål

Hvem er vi?

Finansklagenemnda (FinKN) er opprettet av Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.

Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder, og et sekretariat. Sekretariatet vurderer alle innkomne klagesaker, og forbereder saker for nemndene.

Vår oppgave er å løse konflikter mellom finansselskap og deres kunder. Vi arbeider fritt og uavhengig for å bidra til at hver sak får en riktig løsning.

FinKN har ikke myndighet til å fatte avgjørelser med bindende virkning for partene. Våre vurderinger er kun rådgivende, men følges av selskapene i de aller fleste tilfellene.

Hvilke saker kan klages inn til FinKN?

Bank: Tvister som gjelder banker og finansforetaks alminnelige virksomhet, for eksempel misbruk av betalingskort, lån og kreditt, bankinnskudd, investeringsrådgivning, pant, kausjon og annen sikkerhetsstillelse. 

Les mer: Bank og finans

 

Skadeforsikring: Alle typer skadeforsikring, som for eksempel innbo- og villaforsikring, reiseforsikring, forsikring av dyr, båt og bil, ansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring.

Les mer: Skadeforsikring

 

Personforsikring: Tvister som gjelder forsikringsoppgjør etter personskade, sykdom, uførhet, yrkesskade og helse- og behandlingsforsikring. 

Les mer: Personforsikring

 

Eierskifte: Tvister etter salg av bolig – krav om prisavslag eller erstatning etter avhendingslova. Krav om regress mot selger av boligen. 

Les mer: Eierskifteforsikring

  

Trafikkforsikringsgebyr: Tvister som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). 

Les mer: Trafikkforsikringsgebyr

  

Inkasso: Klager som gjelder brudd på god inkassoskikk, blant annet spørsmålet om inkassosalæret er for høyt. 

Les mer: Inkasso

  

Hvilke saker kan ikke klages inn til FinKN?                                                   

Noen saker kan ikke behandles av Finansklagenemnda. Dette gjelder blant annet: 

  • Klager på selskap som ikke er tilsluttet klageordningen. 
  • Saker som ikke er ferdigbehandlet av finansselskapet, eller hvor selskapet ikke har tatt et endelig standpunkt. 
  • Saker som er til behandling i domstolene, eller har vært behandlet i domstolene.
  • Saker som naturlig hører inn under en annen klageordning eller tilsynsmyndighet.
  • Klager på bank-, finans- og inkassoselskap utenfor forbrukerforhold. FinKN kan kun behandle klager fra næringsdrivende som gjelder forsikringsselskap. 

Merk også at saker som ikke er egnet for skriftlig saksbehandling kan avvises fra nemndsbehandling. Dette gjelder blant annet saker hvor det er nødvendig å foreta umiddelbar bevisførsel, f.eks. avhøre vitner, for å kunne ta stilling til saken. 

Hvem kan klages inn til FinKN?

Publisert 15.03.2016

Alle banker, forsikringsselskap, finansselskap og inkassoselskap, som er medlemmer av Finans Norge eller noen av de andre avtalepartene, eller på annen måte er tilsluttet ordningen kan klages inn til FinKN. Dette omfatter de aller fleste finansselskap som tilbyr produkter og tjenester i Norge.

Du finner en fullstendig liste over hvilke selskaper som kan klages inn til oss her. Dersom du ikke finner selskapet du ønsker å klage på i listen, kontakt oss for å høre om vi kan behandle din klage. 

Hvordan kan jeg klage til FinKN?

Før du klager til oss, er det viktig at du har tatt saken opp med finansforetaket det gjelder. Vi kan kun vurdere saker som er ferdigbehandlet av foretaket, slik at du i første omgang må fremsette kravet eller klagen din for foretaket. 

Du kan sende inn klage til oss via klageskjema både på egne vegne og for andre du er kontaktperson/fullmektig for.

Klageskjema finner du her:

Send klage

Vi innhenter all nødvendig dokumentasjon fra finansforetaket du klager på, men vi ber om at du sender oss kopi av finansforetaket skriftlige svar på ditt krav, hvis dette foreligger.

Les brukerveiledningen til Min sak og FAQ for nærmere informasjon.

Hva skjer når jeg har sendt en klage?

Publisert 15.03.2016

Når vi har mottatt klagen din, oversender vi kopi av klagen med eventuelle vedlegg til finansselskapet du har klaget på, samtidig som vi ber om å få oversendt alle dokumentene i saken, samt en kommentar til klagen din.

Hvis du har sendt klagen via klageskjemaet på nettsidene og akseptert bruk av elektronisk kommunikasjon, vil du nå i de fleste saker ha mulighet til å aktivere Min sak. All dialog med FinKN vil da skje via Min sak, og ingen dokumenter blir sendt ut som ordinær post på papir. Du kan lese mer om Min sak her

Klagen vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda. Sekretariatet har i noen saker adgang til å treffe en realitetsavgjørelse (vedtak) med tre ukers klagefrist. I andre saker vil sekretariatet gjøre en vurdering av klagen, eller komme med et forslag til minnelig løsning. De aller fleste klagesakene vi mottar løser seg ved sekretariatets behandling.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan fremlegges for en av våre nemnder. Nemndenes avgjørelser er rådgivende, men selskapet må varsle oss innen en angitt frist dersom avgjørelsen ikke aksepteres. Dersom slik varsel ikke blir sendt, er selskapet bundet av nemndsavgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Hvis du har fått medhold i en nemndssak som selskapet ikke aksepterer, må selskapet dekke dine saksomkostninger i tingretten (gjelder ikke klager på inkassoselskap).

Les mer: Saksgangen

Når får jeg svar på klagen min?

Publisert 29.06.2020

Finansklagenemnda er underlagt lovbestemte saksbehandlingsfrister, og skal senest innen 90 dager etter at vi har mottatt nødvendige dokumenter for å behandle klagen gi partene et endelig resultat. 

Vi har for tiden lengre saksbehandlingstid enn normalt innenfor fagområdene eierskifteforsikring og bank/finans på grunn av en økende saksmengde. Vi beklager dette, og jobber med å redusere saksbehandlingstiden. 

Koster det noe å klage?

Publisert 17.06.2016

Det koster ingenting å klage til Finansklagenemnda - uansett om du får medhold eller ikke. 

Hvis du får avslag av sekretariatet, kan det påløpe et gebyr på kr. 200 dersom du krever nemndsbehandling av saken. Klagebehandlingen i sekretariatet er fremdeles helt gratis for klager. 

   

Gå til toppen