Ikon - Søk Logo

Saksgangen

Forsikring

Slik behandler vi klager som gjelder forsikringssaker.

 • Før du sender oss en klage må du melde kravet ditt til forsikringsselskapet, og selskapet må ha ferdigbehandlet saken. Finansklagenemndas behandling er etterfølgende, og forutsetter at innklaget finansselskap har fått anledning til å ta stilling til kravet. Noen selskap har egne interne klageordninger eller kundeombud, og vi kan ikke behandle klager som fremdeles er til behandling der.
 • Saker vi kan behandle: Vi kan kun vurdere om du har et økonomisk krav mot selskapet, hvor du har rettslig interesse. Vi kan ikke behandle klager som kun gjelder selskapets kundebehandling, saksbehandlingstid, el.l. Vi kan heller ikke vurdere saker som er til behandling hos domstolene, eller krav mot forsikringsselskap som ikke er med i klageordningen. Vær oppmerksom på at det iht. forsikringsavtaleloven § 8-5 annet ledd er en klagefrist på 6 måneder, men denne fristen starter først å løpe dersom selskapet opplyser om den. 
 • Er du advokat og skal klage på vegne av en klient? Vi ber om at klagen utformes som en stevning, og at alle bilag nummereres. Dette kan lastes opp i klageskjemaet på nett. 
 • Skal du klage på vegne av noen andre? Da må du sende oss et signert fullmaktsskjema (gjelder ikke advokater/rettshjelpere). 
 • Send oss en klage ved å benytte vårt klageskjema. Det er tilstrekkelig at du gir en kort forklaring over hva du mener selskapet har gjort feil, og hvilket resultat du ønsker i saken. Du må oppgi skadenummer hos forsikringsselskapet du ønsker å klage på, og gjerne også navnet på saksbehandler i selskapet som har behandlet saken din. I klageskjemaet kan du laste opp relevante dokumenter, og det er en fordel om du sender oss en kopi av avslagsbrevet du har fått fra forsikringsselskapet. Du kan også sende oss en klage per post, men du må da huske å oppgi fullt navn og adresse, og skadenummeret hos forsikringsselskapet du klager på. 
 • Min sak: Hvis du klager via klageskjemaet på nettsidene, kan du i de fleste klagesaker velge elektronisk kommunikasjon. Du vil da få all dialog i klagesaken via Min sak, og ingen dokumenter blir sendt ut som ordinær post på papir. Du vil bli varslet på e-post når nye dokumenter er tilgjengelig i Min sak, hvor du kan logge inn ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, etc.). Vi gjør oppmerksom på at muligheten for elektronisk kommunikasjon via Min sak er i en utviklingsfase, og at vi i første omgang kun åpner for dette innen enkelte områder. Finansklagenemnda må derfor godkjenne bruk av elektronisk kommunikasjon i saken. Les mer om Min sak. 
 • Når vi har mottatt klagen din, oversender vi kopi av klagen med eventuelle vedlegg til forsikringsselskapet du har klaget på, samtidig som vi ber om å få oversendt alle dokumentene i saken, samt en kommentar til klagen din. Selskapet gis en frist på tre uker til å svare på henvendelsen, og vi følger opp saken dersom selskapet ikke svarer innen fristen. 
 • Etter at vi har mottatt svar fra selskapet, vil du få oversendt en kopi av tilbakemeldingen fra selskapet, slik at du har anledning til å kommentere saken før klagen blir vurdert. Du vil få en frist på 14 dager til å komme med kommentarer, eller ettersende nye dokumenter. Merk at alle henvendelser vi mottar blir sendt i kopi til motparten med anledning til å gi ytterligere kommentarer. 
 • Sekretariatets saksforberedelse: Sekretariatet skal etterse at saken er godt nok opplyst til at klagen kan vurderes, og om nødvendig innhente flere opplysninger fra partene. Når saken anses som tilstrekkelig opplyst, vil du få beskjed om at saksbehandlingen starter. Fra dette tidspunktet løper en frist på 90 dager for endelig resultat i saken, jf. lov om godkjenning av klageorganer i forbrukersaker § 16.
 • Sekretariatets vurdering: saken din vil nå bli vurdert av en jurist eller advokat ansatt i sekretariatet for Finansklagenemnda. Sekretariatet gjør en vurdering av om du har et rettmessig krav mot forsikringsselskapet du har klaget på. Hvis det foreligger fast nemndspraksis, vil sekretariatet treffe en realitetsavgjørelse (vedtak), med 3 ukers klagefrist, jf. lov om godkjenning av klageorganer i forbrukersaker § 22. Dersom avgjørelsen ikke påklages innen fristen, er selskapet bundet av sekretariatets avgjørelse. Fristen løper også i rettsferien. Hvis det ikke foreligger fast nemndspraksis, eller saken er uklar eller komplisert, vil sekretariatet enten gjøre en vurdering av saken, eller komme med et forslag til minnelig løsning. Du vil motta sekretariatets vurdering per post, eller i Min sak
 • Nemndsbehandling: hvis du får avslag av sekretariatet, kan du innen 3 uker be om nemndsbehandling. Saken vil også fremlegges for nemnda dersom du har fått medhold av sekretariatet, og selskapet påklager avgjørelsen innen 3 uker. Avhengig av hvilken type forsikring klagen din gjelder, vil saken bli vurdert av Finansklagenemnda Skade, Finansklagenemnda Person eller Finansklagenemnda Eierskifte. Før nemndsbehandlingen, utformer sekretariatet et skriftlig sammendrag av saken, som også sendes til partene til orientering før behandlingen. 
 • Etter nemndsbehandlingen: Du vil motta nemndsavgjørelsen per post eller i Min sak, og nemndas avgjørelse avslutter saksbehandlingen hos oss. Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene, og saken kan bringes inn for domstolene. Dersom du får medhold i nemnda, gis selskapet en frist på 3 uker til å gi beskjed dersom avgjørelsen ikke aksepteres. Fristen løper også i rettsferien. Hvis selskapet ikke gir slik melding innen fristen, er selskapet rettslig forpliktet til å følge nemndas avgjørelse. I tilfeller hvor selskapet nekter å akseptere nemndas standpunkt, har selskapet plikt til å dekke dine advokatkostnader ved en behandling av saken i tingretten. Alle nemndsavgjørelser anonymiseres og publiseres på våre nettsider og på Lovdata.

Du finner en mer detaljert oversikt over saksgangen i våre saksbehandlingsregler, publisert under Regelverk.

Gå til toppen