Nemndene

Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder – FinKN Bank, FinKN Inkasso, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN Eierskifte.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Sekretariatet forbereder sakene for nemndene.

Finansklagenemnda er sammensatt av en leder, en nestleder og et medlem som er oppnevnt av styret, to medlemmer som er oppnevnt av finansnæringen, og to medlemmer som er oppnevnt av brukerorganisasjonene.

Nemndsavgjørelsene er rådgivende, og partene er derfor ikke forpliktet til å følge uttalelsen. Dersom et finansselskap ikke har akseptert en avgjørelse mot seg, har selskapet plikt til å dekke motpartens sakskostnader ved domstolsbehandling i henhold til finansieringsvirksomhetslovens § 2-12 b (gjelder ikke krav mot inkassoselskap). 

FinKN Bank

Finansklagenemnda Bank behandler tvister som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.

Nemnda kan også behandle tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning. Nemnda kan kun behandle klager fra forbrukere. 

Finansklagenemnda Bank består av en leder, en nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to representerer finansnæringen og to representerer Forbrukerrådet.

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Bank

Leder

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Nestleder

Monica Viken

Førsteamanuensis og instituttleder, Handelshøyskolen BI

Medlemmer

Monica M. Zak

Utreder, Høyesterett

Trond A. Lie

DNB Bank ASA

Erik Bøhn

Danske Bank

Helene Folmo Hafnor

Forbrukerrådet

Gyrid Giæver

Forbrukerrådet

Jan Fredrik Haraldsen

Finansieringsselskapenes Forening

Hege Kristin Rudi

DNB Asset Management

Varamedlemmer

Henning Bjørnstad

SpareBank1 Oslo Akershus AS

Per Kjetil Lilleskare

Storebrand ASA

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Ingebjørg Kiil

Forbrukerrådet

Andre Said

SEB Kort, Oslofilialen

Ørnulf Staalesen

Verdipapirfondenes forening

FinKN Inkasso

Finansklagenemnda Inkasso (tidligere Inkassoklagenemnda) behandler klager på inkassoselskaper som gjelder brudd på god inkassoskikk samt inkassosalærets størrelse.

Finansklagenemnda Inkasso består består av en leder, samt fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer inkassonæringen, og to medlemmer representerer Forbrukerrådet. 

Inkassoloven § 22 har satt som vilkår at skyldneren skal ha en saklig interesse i å få prøvd saken for nemnda. Nemnda har i sin praksis lagt til grunn den forståelsen at interessen anses bortfalt dersom fordringshaver ettergir kravet om inkassosalær. Reiser saken praktiske konsekvenser for parten, må det legges til grunn at klager har saklig interesse i å få en avgjørelse fra nemnda. Lovens forarbeider pålegger videre å ta hensyn til om saken har betydning utover det aktuelle tilfellet.

Nemndas avgjørelser er rådgivende. Ved avgjørelser som gir klager helt eller delvis medhold, skal inkassoselskapet gi begrunnet melding til klager og nemnda innen en angitt frist dersom avgjørelsen ikke vil bli fulgt. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Finansklagenemnda Inkasso het tidligere Inkassoklagenemnda, og inntil videre ligger tidligere uttalelser på Inkassoklagenemndas hjemmesider. 

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Inkasso

Leder

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett

Medlemmer

Ørnulv Bjerke

BAHS Kapital AS

Linn Hagesæter

Kredinor SA

Else Anette Grannes

Forbrukerrådet

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Kristin Thorne Kleiberg

Alektum AS

Hilde Larsson

Lindorff / Advokatfirma Kontrakt AS

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Hege Sundby

Forbrukerrådet

FinKN Person

Finansklagenemnda Person behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Finansklagenemnda Person består av en leder, en nestleder, ett uavhengig medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer brukerorganisasjonene (Forbrukerrådet i saker innen forbrukerforhold og Næringslivets Hovedorganisasjon ved klager fra næringsdrivende). 

I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale etter en medisinsk vurdering, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene.

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Person

Leder

Karin Maria Bruzelius

Tidligere Høyesterettsdommer

Nestleder

Kaja de Vibe Malling

Advokat MNA, advokat Benedict de Vibe

Medlemmer

Hege Opheim

Universitetet i Oslo

Mildrid Felland

Gjensidige Forsikring

Gro Farestvedt

Tryg Forsikring

Kjetil Stien

Storebrand Livsforsikring

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Gyrid Giæver

Forbrukerrådet

Olav Røise

Ullevål sykehus

Varamedlemmer

Leif Raanes

Nordea Liv

Lise Karlsen

Oslo Pensjonsforsikring

Jane Ytreøy Grøndalen

Codan Forsikring

Truls Nygård

If Skadeforsikring

Torgeir Høverstad

Oslo Pensjonsforsikring

Øyvind Flatner

Finans Norge

Ingebjørg Kiil

Forbrukerrådet

Grete Borchgrevink

St. Olavs hospital

FinKN Skade

Finansklagenemnda Skade behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skade- og ansvarsforsikring.

Finansklagenemnda Skade består av en leder, en nestleder, ett uavhengig medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer brukerorganisasjonene (Forbrukerrådet i saker innen forbrukerforhold og Næringslivets Hovedorganisasjon ved klager fra næringsdrivende). 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Skade

Leder

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Rune Jenser

Lagdommer, Agder lagmannsrett (TFF Gebyr)

Nestleder

Birgitte Hagland

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Line Merete Lileng

Forsvarsstaben

Elisabeth Okkenhaug

If Skadeforsikring

Vibeke Stiansen

Gjensidige Forsikring

Gyrid Giæver

Forbrukerrådet

Hege Sundby

Forbrukerrådet

Ingebjørg Kiil

Forbrukerrådet

Andreas Pihlstrøm

Næringslivets Hovedorganisasjon

Lars Erik Lundgaard

Nelfo

Trine Vøien

Tryg Forsikring (TFF Gebyr)

Paal Bjønness

Forbrukerrådet (TFF Gebyr)

Else Anette Grannes

Forbrukerrådet (TFF Gebyr)

Varamedlemmer

Trine Vøien

Tryg Forsikring

Roy Johansen

Frende Skadeforsikring

Ole Smedsrud

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Hanne Kvalshaug

SpareBank1 Forsikring

Terje Løyning

Nemi Forsikring

Peter Bjurvill

Codan Forsikring

Cecilie Asak Oftedal

Forbrukerrådet

Mia Ebeltoft

Finans Norge

Øyvind Flatner

Finans Norge

Fredrik Mohn Lian

Næringslivets Hovedorganisasjon

FinKN Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler tvister mellom kjøper av fast eiendom og selgers eierskifteforsikringsselskap, samt ved krav om regress mot selger av boligen.

Finansklagenemnda Eierskifte består av leder, nestleder, ett uavhengig medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Eierskifte

Leder

Kjersti Buun Nygaard 

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

Henning Jakobsen

Spesialrådgiver i Lovsekretariatet, Stortinget

Nestleder

Irene Sogn

Lagdommer, Borgarting lagmannsrett

Medlemmer

Thalina Kofoed Skramstad

Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Truls Holm Olsen

Tryg Forsikring

Hanne Kvalshaug

SpareBank1 Forsikring

Cecilie Asak Oftedal

Forbrukerrådet

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Victoria van der Lagen-Larsen

Norwegian Claims Link 

Tommy Ravndal

Protector forsikring

Lena Moss

DNB Forsikring

Ole Smedsrud 

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Peter Bjurvill

Codan Forsikring

Terje Sjøvold

OBOS

Kristin Bjerkli

Eika Forsikring

Roy Johansen

Frende Forsikring

Line Jeanette Klefstad

Forbrukerrådet

Else Anette Grannes

Forbrukerrådet

Helene Folmo Hafnor

Forbrukerrådet

Mia Ebeltoft

Finans Norge

Øyvind Flatner

Finans Norge

Gå til toppen