Ikon - Søk Logo

Inkasso

Publisert 06.05.2016

Slik behandler vi klager som gjelder inkasso.

 • Før du sender oss en klage må du først klage til inkassoselskapet. Finansklagenemndas behandling er etterfølgende, og forutsetter at innklaget selskap har fått anledning til å ta stilling til klagen. Dersom saken ikke løser seg ved direkte henvendelse til selskapet, kan du klage til Finansklagenemnda.
 • Saker vi kan behandle: Finansklagenemnda behandler tvister om forpliktelser etter inkassoloven mellom skyldner og et inkassoselskap som har bevilling fra Finanstilsynet til å drive inkassovirksomhet. Kjerneområdet for nemndas virke er om fordringshaver/inkassator har krav på å få de utenrettslige kostnadene som påløper ved inkassopågangen erstattet av skyldneren. Vi behandler for eksempel klager på manglende eller mangelfull varsling, at selskapet fortsetter utenrettslig innfordring etter at en innsigelse (som ikke er åpenbart grunnløs) er framsatt; at kravet er forsøkt inndrevet i strid med god inkassoskikk. 
 • Skal du klage på vegne av noen andre? Da må du sende oss et signert fullmaktsskjema (gjelder ikke advokater/rettshjelpere). 
 • Send oss en klage ved å benytte vårt klageskjema. Det er viktig at du oppgir fullt navn og adresse, samt hvilket saksnummer klagen gjelder, slik at inkassoselskapet kan identifisere hvilken sak som er klaget inn. Det er tilstrekkelig at du gir en kort redegjørelse av hva klagen gjelder, hvilke feil du mener selskapet har gjort, og hvilket resultat du ønsker i saken. I klageskjemaet kan du laste opp relevante dokumenter, og en kopi av avslaget du har fått fra inkassoselskapet bør vedlegges klagen. Du kan også sende oss en klage per post, men du må da huske å oppgi fullt navn og adresse, samt saksnummer hos inkassoselskapet. Gjelder din klage både inkassosalær og ditt lån/kreditt i en bank, må det opprettes to klagesaker - en mot inkassoforetaket og en mot banken. Dette da tvisten behandles av to ulike nemnder.
 • Min sak: Hvis du klager via klageskjemaet på nettsidene, kan du i de fleste klagesaker velge elektronisk kommunikasjon. Du vil da få all dialog i klagesaken via Min sak, og ingen dokumenter blir sendt ut som ordinær post på papir. Du vil bli varslet på e-post når nye dokumenter er tilgjengelig i Min sak, hvor du kan logge inn ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, etc.). Vi gjør oppmerksom på at muligheten for elektronisk kommunikasjon via Min sak er i en utviklingsfase, og at vi i første omgang kun åpner for dette innen enkelte områder. Finansklagenemnda må derfor godkjenne bruk av elektronisk kommunikasjon i saken. Les mer om Min sak.
 • Når vi har mottatt klagen din, vil vi vurdere om klagen faller innenfor vår kompetanse. Vurderes klagen slik at den kan falle innenfor vårt kompetanseområde, vil den bli behandlet av sekretariatet for Finansklagenemnda. Sekretariatet har en nøytral stilling i forhold til begge parter i klagesaken, og gir veiledning om rettstilstanden på de områder tvisten gjelder. Hvis det er nødvendig for å behandle klagen, kontakter vi inkassoselskapet du har klaget på og ber om en uttalelse til klagen. Selskapet gis en frist på tre uker til å svare på henvendelsen, og vi følger opp saken dersom selskapet ikke svarer innen fristen. Etter at vi har mottatt svar fra selskapet, vil vi ofte ha godt nok grunnlag til å avgjøre saken ut i fra gjeldende regelverk. I andre tilfeller vil du få oversendt selskapets klagesvar slik at du har anledning til å kommentere saken før klagen blir vurdert. Sekretariatets oppgave er å tilse at saken får en løsning som er i samsvar med gjeldende rett. Du vil motta sekretariatets vurdering per post eller i Min sak.
    
 • Nemndsbehandling: hvis du får avslag av sekretariatet, kan du innen 3 uker be om nemndsbehandling. Saken vil også fremlegges for Finansklagenemnda Inkasso dersom du har fått medhold av sekretariatet, og selskapet påklager avgjørelsen innen 3 uker. Før saken fremlegges for nemnda, vil sekretariatet utarbeide et skriftlig sammendrag av saken til nemndas medlemmer. Partene vil få tilsendt kopi av sammendraget til orientering.
    
 • Etter nemndsbehandlingen: Du vil motta nemndsavgjørelsen per post eller i Min sak, og nemndas avgjørelse avslutter saksbehandlingen hos oss. Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene, og saken kan bringes inn for domstolene. Dersom du får medhold i nemnda, gis selskapet en frist på 3 uker til å gi beskjed dersom avgjørelsen ikke aksepteres. Fristen løper også i rettsferien. Hvis selskapet ikke gir slik melding innen fristen, er selskapet rettslig forpliktet til å følge nemndas avgjørelse. Alle nemndsavgjørelser anonymiseres og publiseres på våre nettsider og på Lovdata.

Du finner en mer detaljert oversikt over saksgangen i våre saksbehandlingsregler, publisert under Regelverk.

Gå til toppen