Ikon - Søk Logo

Åpenhetsloven

Publisert 07.03.2023

Ivaretagelse av åpenhetsloven - Finansklagenemnda

Formålet med åpenhetsloven (LOV-2021-06-18-99) er at den skal ivaretavirksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Finansklagenemnda en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, NHO Mat og drikke, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.

Organisasjonens hovedoppgave er å løse tvister mellom finansforetak og deres kunder. Finansklagenemnda har ikke myndighet til å avgjøre klagesaker med bindende virkning for partene, men gir rådgivende vurderinger og avgjørelser.

Virksomheten skal skje fritt og uavhengig av særinteresser og fylle de funksjoner som beskrives i lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker, forsikringsavtaleloven, finansavtaleloven og inkassoloven. Gjennom det etiske regelverket har Finansklagenemnda retningslinjer som skal begrense risikoen for korrupsjon eller tilsvarende utnyttelse av posisjoner, og sikre kravet til habilitet når det treffes beslutninger. Regelverket skal også bidra til at Finansklagenemnda har et godt arbeidsmiljø preget av tillit og åpenhet, der det ikke skal forekomme noen form for diskriminering, trakassering eller annen utilbørlig adferd. Finansklagenemnda har også et arbeidstidsreglement som innebærer at virksomheten har kontroll på at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes, herunder bruk av overtid.

Finansklagenemnda er en virksomhet av begrenset størrelse der ansatte er samlokalisert i et transparent miljø. Arbeidsmiljøet kartlegges årlig, og det arbeides kontinuerlig med å sikre at dette er inkluderende og ikke-diskriminerende. Det legges videre stor vekt på å overholde reglene for norsk arbeidsliv, og det er full organisasjonsfrihet, og fagforeninger rekrutterer fritt medlemmer blant våre ansatte. Vi opplever derfor at risikoen for at Finansklagenemnda ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er begrenset, men det arbeides like fullt kontinuerlig med å sikre dette.

Finansklagenemnda benytter seg av ulike forretningspartnere, og har ikke leverandører som inngår i vår videre leverandørkjede, jf. åpenhetsloven § 3 litra d og e. Våre forretningspartnere skal i likhet med Finansklagenemnda respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har kartlagt våre forretningspartnere med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og kontaktet enkelte av dem for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi vil arbeide med å avdekke mulig risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig brudd på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Styret i Finansklagenemnda har vedtatt våre retningslinjer som ligger til grunn for etterlevelse av åpenhetsloven og gitt administrerende direktør i Finansklagenemndas sekretariat ansvar for Finansklagenemndas daglige etterlevelse av loven.

Spørsmål som gjelder Finansklagenemndas etterlevelse av åpenhetsloven rettes til post@finkn.no 

FinKN
Gå til toppen