Skal banken dekke tapet etter misbruk av betalingskort?

Publisert 06.05.2016

Bank/finans: Klagers bankkort ble misbrukt ved bruk av riktig PIN-kode, og spørsmålet for nemnda var om banken kunne holde klager ansvarlig for tapet. 

I uttalelse FinKN 2016-186 (SpareBank 1 SMN) tok Finansklagenemnda Bank stilling til hvem som måtte bære tapet etter misbruk av betalingskort. 

Iht. finansavtaleloven § 35 er det i utgangspunktet banken som er ansvarlig for økonomisk tap ved misbruk av bankkort. Kunden er likevel ansvarlig for tap opp til kr. 12.000 ved misbruk av et elektronisk bankkort, dersom det er utvist grov uaktsomhet fra kundens side. Nemnda har tidligere lagt til grunn at å skrive opp PIN-koden og oppbevare denne sammen med kortet er å regne som grov uaktsomhet. 

I denne saken hadde klager blitt frastjålet bankkortet under et ferieopphold, og det hadde blitt gjort uttak fra kortet ved bruk av riktig PIN-kode. Klager benektet at han hadde oppbevart koden sammen med kortet, og mente at koden måtte ha blitt avdekket ved bruk av enten kamera eller falskt tastatur ved tidligere bruk av kortet. 

Nemndas flertall kom etter en konkret vurdering til at det fremsto mest sannsynlig at PIN-koden hadde blitt oppbevart sammen med kortet. Flertallet viste blant annet til at det hadde gått flere timer fra klager forklarte å ha brukt kortet sist til kortet ble belastet, og at hendelsesforløpet fremsto som usannsynlig. Flertallet mente at det ikke var noen annen rimelig forklaring på at kortet kunne misbrukes med rett kode enn at misbrukeren måtte ha fått tak i koden sammen med kortet.

Banken ble dermed gitt medhold. 

Uttalelsen er avgitt under dissens. Du kan lese hele uttalelsen her

   

Finansklagenemnda Bank har i flere tidligere saker vurdert hvem som må bære tapet etter misbruk av betalingskort. Du kan finne uttalelser om dette i nemndsregisteret (velg "bank", "betalingsformidling" og "kortsaker"). 

Gå til toppen