Skademeldingens betydning ved kollisjon

Publisert 15.03.2017

Skade: Etter en bilkollisjon, vil ofte skademeldingen være et av de viktigste bevisene ved vurderingen av ansvarsspørsmålet. 

Skrevet av: Maria Charlothe Olsen, advokatfullmektig MNA

FinKN

  

Ved fordelingen av ansvaret etter sammenstøt mellom to (eller flere) biler, vil opplysninger som er gitt tidsnært hendelsen tillegges større vekt enn senere gitte opplysninger. Dette fordi det antas at man husker en hendelse dårligere etter hvert som tiden går. Skademeldingen vil derfor ofte være et av de viktigste bevis ved vurderingen av ansvarsspørsmålet, ettersom den er tidsnært nedtegnet.

  

Skademeldingens bevismessige verdi avhenger imidlertid av følgende:

  • Felles signatur
  • Opplysningenes nøyaktighet
  • Opplysningenes samsvar med andre bevis
Felles signatur

En felles utfylt og signert skademelding tillegges normalt stor bevismessig vekt i kollisjonssaker, ettersom skademeldingen forutsettes å gi uttrykk for fakta som partene er enige om. Opplysningene som førerne har gitt på skademeldingens forside vil normalt gå foran både senere gitte forklaringer, samt uttalelser fra passasjervitner. Finansklagenemnda Skade har uttalt at "det skal sterke holdepunkter til for å fravike det partene har skrevet og undertegnet på i en felles skademelding", jf. FinKN 2015-473 (SpareBank1 Skadeforsikring AS). 

Du kan lese hele uttalelsen her.

Det er viktig å merke seg at når man undertegner skademeldingens forside, så innebærer dette at man aksepterer de opplysningene som er nedfelt her.

Skademeldingens pkt. 14 åpner imidlertid for å skrive ned eventuelle uenigheter og bemerkninger. Dersom en part ikke har tatt forbehold i pkt. 14 om at han er uenig i en opplysning som fremgår på forsiden, gir dette den aktuelle opplysningen bevismessig stor vekt. Det er sikker praksis at den som i ettertid hevder at den felles undertegnede skademeldingen inneholder gale opplysninger, selv må føre bevis for sin påstand.

Partene i en kollisjonssak er ikke forpliktet til å fylle ut en felles skademelding. I mange tilfeller vil partene bli hindret av personskade, tidspress eller uenighet.

Opplysningenes nøyaktighet

Ved utfylling av skademeldingen er det viktig å gi så presise opplysninger som mulig. Motstridende opplysninger har liten bevismessig verdi. Dersom en av partene f.eks. både har krysset av for at han "stod stille" og "var i ferd med å stanse", kan man ikke prioritere den ene opplysningen foran den andre. Tilfellet må derfor behandles som om det ikke var foretatt avkrysning i det hele tatt.

Videre spiller skissen (tegningen) en sentral rolle ved ansvarsvurderingen. Det er derfor viktig å være svært nøyaktig ved utformingen av denne. Nedenfor har vi inntatt noen nemndsavgjørelser som viser at skissen i mange tilfeller kan være avgjørende for vurderingen:

I uttalelse fra Finansklagenemnda Skade i FinKN 2016-551 (SpareBank1 Skadeforsikring AS) fikk skissen avgjørende betydning. Nemnda uttalte:

Skissen i skademeldingen sett i sammenheng med kjøretøyenes bredde og angitt veibredde indikerer at det var tilstrekkelige passeringsmuligheter dersom partene hadde holdt seg på sin halvdel av veien. Fellesdelen av skademeldingen og skissen tilsier at motparten lå plassert i sin kjørebane, men at klager var over i motpartens banehalvdel.

Du kan lese hele uttalelsen her.

Se også nemndas uttalelse i FinKN 2016-132 (Codan Forsikring), hvor nemnda uttalte:

Nemnda er enig i at skissen på skademeldingen indikerer at bil B er plassert i motgående kjørefelt når bil A starter sin sving til venstre. Men skissen indikerer også at B i så fall har plassert bilen sin i motgående kjørefelt omtrent samtidig som A starter sin sving.

Du kan lese hele uttalelsen her.

Opplysningenes samsvar med andre bevis

Opplysningene i skademeldingen må alltid sammenholdes med andre bevis, som treffpunktene på bilene, tekniske bevis og uttalelser fra nøytrale vitner. Størst bevismessig verdi har en felles utfylt og signert skademelding der det ikke finnes andre bevis, eller der opplysningene i skademeldingen samsvarer med andre bevis.

Oppsummering

Ovennevnte viser at en felles undertegnet skademelding tillegges stor bevismessig vekt i kollisjonssaker, særlig i situasjoner der det ikke finnes andre bevis. Videre har vi sett at signering av skademeldingens forside innebærer at man aksepterer de opplysninger som er nedfelt her. Ofte er skademeldingen det eneste dokumentet forsikringsselskapet har for å kunne ta stilling til saken. Det er derfor svært viktig å være så nøyaktig som mulig, både med hensyn til avkrysningene og ikke minst skissen. 

Gå til toppen