Ikon - Søk Logo

Reiseforsikring - dette bør du vite

Publisert 29.05.2024

Ferien nærmer seg med stormskritt for mange. Dessverre går ikke ferien alltid som man hadde tenkt. 

Transportmiddel blir forsinket, ting blir borte og noen ganger blir vi syke på reisen. En reiseforsikring kan dekke tap som du påføres i slike tilfeller. I denne artikkelen vil vi ta for oss hva du bør vite om de typiske tapstilfellene for tingsskade og reisesyke, samt hva Finansklagenemnda sier om disse. 

Innledningsvis vil vi informere om at hvilke tap eller skader reiseforsikringen dekker, avhenger av vilkårene i din forsikringsavtale. Forsikringen dekker ikke begivenheter utover det vilkårene angir. Videre kan det variere hva som er dekket av en reiseforsikring. Det er derfor viktig at du leser gjennom vilkårene og sjekker om forsikringen samsvarer med ditt behov. I tillegg vil vi presisere at det er kravstiller, altså du, som må sannsynliggjøre at skaden eller tapet er dekket av dine forsikringsvilkår, se eksempelvis nemndas avgjørelser FinKN 2019-421, FinKN 2022-366 og FinKN 2023-121. 

En typisk situasjon som er regulert av reiseforsikringen, er forsinkelser på reiseruten. De fleste reiseforsikringer dekker rimelige og nødvendige merutgifter til å innhente en fastlagt reiserute, gitt at visse vilkår er oppfylt. En vanlig forutsetning er at forsinkelsen må være av et visst omfang før du har krav på dekning. For eksempel kan et vilkår være at forsinkelsen må være på minst to timer. Det er derfor viktig at du legger inn god tid på reisen din. Et annet typisk vilkår er at reisen må være «forhåndsbetalt». For at en reise skal anses som «forhåndsbetalt», må du ha kjøpt billetten før forsinkelsen oppstår. En reise anses derfor ikke «forhåndsbetalt» om du planlegger å reise med et bestemt transportmiddel uten å ha kjøpt billetten på forhånd, jf. avgjørelse FinKN 2018-622 fra Finansklagenemnda. Et tredje vilkår som er vanlig, er at forsinkelsen må være forårsaket av en bestemt årsak. Eksempelvis at forsinkelsen må skyldes værforhold eller en teknisk feil. Ofte krever reiseforsikringen også at årsaken til forsinkelsen bekreftes ved skriftlig dokumentasjon fra reisearrangør eller trafikkselskap.  

En annen uheldig situasjon som kan oppstå på reise, er at reisegodset forsvinner. Det er viktig å merke seg at en reiseforsikring ikke dekker alle mulige tapsårsaker. Reiseforsikringen dekker imidlertid som regel tyveri, jf. strl. § 321. Det er ikke et tyveri dersom du mister og glemmer igjen en ting, og noen senere finner og beholder tingen. Som kravstiller er det du som må sannsynliggjøre at tingen din har blitt borte ved som følge av et tyveri. Etter nemndspraksis innebærer det et krav om å kunne vise til en konkret hendelse der tyveriet kan ha funnet sted, jf. eksempelvis FinKN 2018-908. Det at man har vært på et sted med mange mennesker, er i seg selv ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre et tyveri, se eksempelvis FinKN 2016-244.

Et annet typetilfelle som ofte oppstår under en reise, er at man blir syk. Det kan da bli behov for å reise hjem tidligere enn planlagt eller å holde sengen under reisen. I slike tilfeller, kreves det typisk at man kan fremlegge en legeerklæring fra behandlende lege på stedet, som bekrefter både sykdomstilfellet og behov for sengeleie eller hjemreise. Når det gjelder hjemreise som følge av sykdom, har nemnda også sagt at denne må være medisinsk nødvendig som følge at man ikke kan få adekvat medisinsk behandling der man er, se for eksempel FinKN 2020-461. Det er da en fordel om dette også kommer frem av legeerklæringen. Mange forsikringsforetak krever også at kundene kontakter dem for en forhåndsgodkjennelse av ny hjemreise. Det kan derfor være nyttig å lagre telefonnummeret til foretaket/foretakets alarmsentral på mobilen før avreise, slik at man har dette lett tilgjengelig dersom behovet for kontakt skulle oppstå. 

Ved telefonisk kommunikasjon med foretaket, er det en fordel om man får et skriftlig notat fra foretaket om hva man har blitt enige om i etterkant av samtalen. Vi anbefaler derfor at man ber om dette, spesielt om samtalen gjelder spørsmål om dekning eller noe som har betydning for om vilkår er oppfylt.

Kort oppsummert anbefaler vi altså å lese vilkårene før avreise, lagre telefonnummeret til selskapets alarmsentral på mobilen, sikre at du får nødvendig dokumentasjon dersom et av de gjennomgåtte typetilfellene oppstår og be om skriftlig notat fra eventuelle samtaler med foretaket. 

Dersom du likevel skulle få avslag på krav under reiseforsikring, kan avslaget enkelt klages inn til Finansklagenemnda elektronisk gjennom vårt klageskjema

Gå til toppen