Ikon - Søk Logo

Er faktura på SMS tilstrekkelig?

Publisert 01.03.2018

Inkasso: En forutsetning for å kunne iverksette inkasso, er at kravet er brakt til forfall. Spørsmålet for nemnda var om faktura på SMS var godt nok.

I avgjørelsen FinKN 2017-492 (Odin Kapital AS) tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS.

Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte pengekrav, jf. inkassoloven § 1. Det er derfor viktig å fastslå om kravet er brakt til forfall overfor skyldner. Er ikke annet avtalt, er hovedregelen at et krav forfaller "straks kravsmannen seier frå", det vil si ved påkrav fra fordringshaver. 

Utgangspunktet i dette tilfellet var kontant betaling, ytelse mot ytelse, men med mulighet for betaling i etterhånd dersom betaling ikke skjedde samme dag som tjenesten ble ytt. Klager glemte å betale på stedet og faktura ble sendt pr SMS til telefonnummeret som klager hadde oppgitt til legekontoret. 

Nemnda viste til at det på et legekontor/legesenter regelmessig vil henge ulike oppslag som i større eller mindre grad blir gjenstand for pasientenes oppmerksomhet. Slik nemnda så det, var ikke dette tilstrekkelig til at det kunne anses å være inngått en avtale mellom lege og pasient om utsendelse av faktura via SMS. Oppgivelse av privat telefonnummer til egen lege tar først og fremst sikte på rask og sikker kommunikasjon mellom lege og pasient, og er normalt ikke ment å dekke andre funksjoner med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Kravet kunne etter dette ikke anses brakt til forfall ved innklagedes utsendelse av faktura på SMS, og det utsendte inkassovarselet var derfor i strid med kravet i inkassoloven § 9 om at kravet må være brakt til forfall før slikt varsel kan sendes. Det følger av inkassoloven § 17 fjerde ledd siste setning at erstatning for utenrettslige kostnader da ikke kan kreves.

Klager ble gitt medhold. Du kan lese hele avgjørelsen her

Gå til toppen