Nemndene

FinKN Inkasso

Finansklagenemnda Inkasso (tidligere Inkassoklagenemnda) behandler klager på inkassoselskaper som gjelder brudd på god inkassoskikk samt inkassosalærets størrelse.

Finansklagenemnda Inkasso består består av en leder, samt fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer inkassonæringen, og to medlemmer representerer Forbrukerrådet. 

Inkassoloven § 22 har satt som vilkår at skyldneren skal ha en saklig interesse i å få prøvd saken for nemnda. Nemnda har i sin praksis lagt til grunn den forståelsen at interessen anses bortfalt dersom fordringshaver ettergir kravet om inkassosalær. Reiser saken praktiske konsekvenser for parten, må det legges til grunn at klager har saklig interesse i å få en avgjørelse fra nemnda. Lovens forarbeider pålegger videre å ta hensyn til om saken har betydning utover det aktuelle tilfellet.

Nemndas avgjørelser er rådgivende. Ved avgjørelser som gir klager helt eller delvis medhold, skal inkassoselskapet gi begrunnet melding til klager og nemnda innen en angitt frist dersom avgjørelsen ikke vil bli fulgt. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Finansklagenemnda Inkasso het tidligere Inkassoklagenemnda, og inntil videre ligger tidligere uttalelser på Inkassoklagenemndas hjemmesider. 

Inkasso

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Inkasso

Leder

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett

Medlemmer

Ørnulv Bjerke

BAHS Kapital AS

Linn Hagesæter

Kredinor SA

Else Anette Grannes

Forbrukerrådet

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Kristin Thorne Kleiberg

PRA Group Norge AS 

Hilde Larsson

Lindorff / Advokatfirma Kontrakt AS

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Hege Sundby

Forbrukerrådet

Gå til toppen