Nemndene

FinKN Bank

Finansklagenemnda Bank behandler tvister som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.

Nemnda kan også behandle tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning. Nemnda kan kun behandle klager fra forbrukere. 

Finansklagenemnda Bank består av en leder, en nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to representerer finansnæringen og to representerer Forbrukerrådet.

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Bank og finans

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Bank

Leder

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Nestleder

Monica Viken

Førsteamanuensis og instituttleder, Handelshøyskolen BI

Medlemmer

Monica M. Zak

Utreder, Høyesterett

Trond A. Lie

DNB Bank ASA

Erik Bøhn

Danske Bank

Helene Folmo Hafnor

Forbrukerrådet

Gyrid Giæver

Forbrukerrådet

Jan Fredrik Haraldsen

Finansieringsselskapenes Forening

Hege Kristin Rudi

DNB Asset Management

Varamedlemmer

Henning Bjørnstad

SpareBank1 Oslo Akershus AS

Per Kjetil Lilleskare

Storebrand ASA

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Ingebjørg Kiil

Forbrukerrådet

Andre Said

SEB Kort, Oslofilialen

Ørnulf Staalesen

Verdipapirfondenes forening

Gå til toppen