Fagområder

Eierskifteforsikring

Tvister som gjelder krav mot boligselgerforsikringsselskap og boligkjøperforsikringsselskap, samt krav om regress mot selger av boligen.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klagesaker som gjelder krav om prisavslag eller erstatning etter avhendingslova etter kjøp av brukt bolig. Finansklagenemnda kan også behandle klagesaker som gjelder krav om regress (tilbakebetaling) fra et boligselgerforsikringsselskap mot selger. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Når kan du kreve prisavslag eller erstatning fra boligselgerforsikringen? 

De aller fleste boliger i Norge blir solgt med et "som den er"-forbehold. Dette betyr at det er kjøper som har overtatt risikoen for at boligen har skjulte feil og mangler. Hovedregelen er altså at man ikke kan kreve prisavslag etter kjøpet, selv om man oppdager feil og mangler etter at boligen er overtatt. Det er kun i to tilfeller at kjøper likevel kan ha et krav mot selger: 

  • Selger har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om boligen, og det ville hatt en innvirkning på kjøpesummen om korrekte opplysninger hadde blitt gitt. 
  • Det foreligger en vesentlig mangel ved boligen. Høyesterett har tidligere tolket vesentlighetsvilkåret slik at utbedringskostnadene som oftest må utgjøre ca. 5-6 % av kjøpesummen før det kan være tale om en vesentlig mangel, men for nyere boliger av høy standard kan også lavere utbedringskostnader utgjøre en vesentlig mangel. 

Hvis en kjøper etter overtakelsen oppdager en feil/mangel som ikke er vesentlig, og som man ikke har bevismessige holdepunkter for at selger kjente eller måtte kjenne til, eller det ble gitt uriktige opplysninger om før salget, har altså kjøper ikke noe rettslig krav mot selger. Da er det kjøper som har overtatt risikoen for mangelen. 

Vår saksbehandling. 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Dersom du mener at selger har holdt tilbake opplysninger om boligen du har kjøpt, er det du som kjøper som har bevisbyrden for dette. Finansklagenemnda kan ikke ta stilling til eventuelle muntlige opplysninger du har fått i forbindelse med kjøp av bolig. Saker hvor bevissituasjonen er vanskelig, og det for eksempel vil være nødvendig å foreta en befaring av boligen, kan avvises fra nemndsbehandling. 

Klager som gjelder eierskifteforsikring vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Eiendom. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Eierskifte. For mer informasjon om Finansklagenemnda Eierskifte, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Opplysningsplikt om byggeplaner

Eierskifte: I hvilke tilfeller har selger plikt til å opplyse om utbyggingsplaner på nabotomten ved salg av bolig? 

Kraftig økning i antall klager på boligselger-forsikring

Eierskifte: Finansklagenemnda opplever en stor økning i antall klager på boligselgerforsikring. 

Qudos Insurance er konkurs

Eierskifte: Forsikringsselskapet Qudos Insurance A/S er under konkursbehandling (oppdatert 22.03.2019).

Forsikring ved salg av bolig

Eierskifte: Det finnes etter hvert mange ulike typer forsikring som kan komme til anvendelse ved salg av bolig – her får du en liten oversikt.

Boligsalg "som den er" – hva med skader som inntrer før overtakelsen?

Eierskifte: Har kjøper eller selger ansvaret for mangler ved boligen som oppdages etter salget, men før overtakelsen?  

Vesentlig mangel ved kjøp av bolig med nyere bad

Eierskifte: En vanlig reklamasjon etter kjøp av bolig er feil ved badet. Dersom badet er nytt, skal det mindre til før det foreligger en vesentlig mangel. 

Utmåling av prisavslag ved løpende utgifter

Eierskifte: Det ble gitt uriktige opplysninger om størrelsen på kommunale avgifter ved salget av boligen, og spørsmålet var hvordan prisavslaget skulle utmåles. 

Kjøp av eldre bolig - er fuktproblemer upåregnelig?

Eierskifte: Nemnda har i flere uttalelser lagt til grunn at kjøper må forvente kostnader til utbedring av drenering og fuktsikring ved kjøp av eldre boliger. 

Gå til toppen