Fagområder

Kollisjon

Tvister som gjelder ansvarsdelingen etter kollisjon mellom to biler.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler alle typer klagesaker som gjelder skade etter kollisjon, både krav under ansvarsforsikring og skadeforsikring (kasko). 

Når det gjelder klagesaker som omhandler ansvarsfordelingen etter kollisjon mellom to kjøretøy, reguleres dette av bilansvarslova (bal.) § 8. Kort oppsummert er ansvar etter bal. § 8 for skade på et annet kjøretøy betinget av at kollisjonen skyldes enten utvist uaktsomhet, teknisk svikt eller brudd på trafikkreglene. Dersom begge parters forhold kan føres inn under en eller flere av disse årsakene, skal det foretas en skjønnsmessig ansvarsfordeling.

Ved kollisjon mellom to kjøretøy har hver part har i utgangspunktet bevisbyrden for at motpartens forhold faller inn under en eller flere av disse årsakene. Dersom ingen av partene kan sannsynliggjøre et slikt forhold hos motparten, blir resultatet at hver part må bære egen skade.

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling. 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Vi har altså ikke anledning til å besiktige skadestedet, granske bilene eller avhøre eventuelle vitner. Saker som ikke er egnet for skriftlig saksbehandling, kan avvises fra klagebehandling.

Finansklagenemnda besitter for øvrig ikke teknisk kompetanse, noe som betyr at vi i liten grad på selvstendig grunnlag kan ta stilling til skadeomfanget og konsekvensene av uhellet. Ved vår vurdering av klagen må vi legge til grunn de sakkyndige opplysninger som foreligger.

Klager som gjelder ansvarsfordelingen etter en bilkollisjon vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Skade/Ansvar. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan fremlegges for Finansklagenemnda Skade. For mer informasjon om Finansklagenemnda Skade, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Grov uaktsomhet ved utforkjøring

Skade: Dersom en utforkjøring skyldes grov uaktsomhet hos føreren, kan forsikringsselskapets ansvar for skaden settes ned, eller falle bort.

Skademeldingens betydning ved kollisjon

Kollisjon: Etter en bilkollisjon, vil ofte skademeldingen være et av de viktigste bevisene ved vurderingen av ansvarsspørsmålet. 

Kollisjon mellom syklist og bilist

Skade: Ved kollisjon mellom syklist og bilist, kan syklistens uaktsomhet i noen tilfeller føre til at erstatningen settes ned.

Kollisjon mellom venstresvingende og forbikjørende kjøretøy

Kollisjon: Hvordan fordeler man skylden ved kollisjon som skjer mellom et venstresvingende kjøretøy, og et forbikjørende kjøretøy? 

Bilansvar: oppreisning til syklist etter påkjørsel

Person: Etter kollisjon mellom syklist og bilist, krevde syklisten oppreisningserstatning fra bilansvarsforsikringen. 

Vikeplikt ved feltskifte i rundkjøring

Kollisjon: Har et kjøretøy som kjører ut av en rundkjøring fra rundkjøringens venstre felt vikeplikt for trafikk i høyre felt? 

Gå til toppen