Barneforsikring - urimelige forsikringsvilkår?

Publisert 14.02.2019

Person: Bestemmelser i avtaleloven gjør at forsikringsvilkår som fremstår som klart urimelige kan settes til side.

I utgangspunktet reguleres forsikringsselskapets ansvar overfor forsikrede i forsikringsvilkårene, slik at det er vilkårene som bestemmer når, hva og hvor mye forsikrede kan kreve av selskapet. Etter avtaleloven §§ 36 og 37, kan en avtalebestemmelse som fremstår som "urimelig" settes til side. Terskelen for en slik "urimelighet" i juridisk forstand er svært høy, og det skal mye til før bestemmelsen kommer til anvendelse. Det er sjelden at man når frem med en anførsel om urimelighet etter avtaleloven.

I FinKN 2018-821 (SpareBank1 Forsikring AS) behandlet Finansklagenemnda Person et krav under en barneforsikring. Forsikrede (født i 2000) ble utredet for ADHD i 2008, og senere for angst/fobi. I 2014 fikk forsikrede diagnosen Aspergers syndrom.

Forsikringssummen var angitt som et bestemt antall G (Folketrygdlovens grunnbeløp) i forsikringsvilkårene. Grunnbeløpet oppjusteres årlig, i tråd med alminnelig lønns- og prisvekst.

Forsikrede meldte krav til selskapet i 2013, og selskapet utbetalte erstatning for varig medisinsk invaliditet (vmi) i 2015, men beregnet erstatningen etter grunnbeløpet i 2008.

I forsikringsvilkårene var det angitt at det var grunnbeløpet på "skade- eller sykdomstidspunktet" som skulle legges til grunn for beregningen, og dette var grunnen til at selskapet brukte grunnbeløpet som gjaldt i 2008. Forsikrede mente at det var grunnbeløpet da han fikk diagnosen Asperger (2014), som skulle benyttes.

Nemnda kom til at bestemmelsen i forsikringsvilkårene om å bruke grunnbeløpet på "skade- eller sykdomstidspunktet" var urimelig, jf. avtaleloven §§ 36 og 37. Vilkåret måtte settes til side, og som sykdomstidspunkt for beregningen av erstatning ble tidspunktet da Asperger syndrom ble konstatert lagt til grunn. Nemnda la stor vekt på at det var tale om et vilkår som ikke var fastsatt ved individuelle forhandlinger i en avtale mellom et forsikringsselskap og en forbruker, og at vilkårsbestemmelsen medførte en "betydelig skjevhet til skade for forbrukeren i de rettigheter og plikter partene har etter avtalen". 

Forsikrede ble dermed gitt medhold.

Du kan lese hele avgjørelsen her.

 

Flere nemndsavgjørelser.

Andre avgjørelser fra Finansklagenemnda som omhandler spørsmålet om urimelige forsikringsvilkår finner du i vårt nemndsregister under punktet "Avtaler og spesielt om avtaleloven / avtl. § 36".

Gå til toppen