For finansselskap

Publisert 03.01.2017

Informasjon om hvordan man tilslutter seg klageordningen samt kostnader ved tilslutning og bruk av Finansklagenemndas klageordning

Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder, samt mellom inkassoforetak og skyldnere. Som uavhengig tvisteløser skal vi bidra til at hver sak får en riktig løsning. Finansklagenemnda har ikke myndighet til å ta avgjørelser med bindende virkning for partene. Våre vurderinger og uttalelser er kun rådgivende.

Finansklagenemnda har skriftlig saksbehandling. Dette innebærer at vi avgir våre vurderinger og uttalelser på grunnlag av sakens dokumenter. Ved vår vurdering av saken er vi ikke begrenset av partenes anførsler. Dette innebærer at vi kan ta stilling til tvisten på annet grunnlag enn det partene selv har anført.

Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke. Finansklagenemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser og fylle de funksjoner som beskrives i lov om klageorganer for forbrukersaker, forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22. 

Hvem kan tilsluttes klageordningen

I utgangspunktet behandler Finansklagenemnda kun saker mot finansselskap som er medlem av Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Virke Inkasso.

Av Finansklagenemndas vedtekter pkt. 1.5 annet og tredje ledd fremgår likevel at selskap som ikke er medlemmer kan slutte seg til avtalen ved å betale de bidrag som fastsettes av styret:

(2) Finansselskap som ikke er medlem av en av disse næringsorganisasjonene, men som tilbyr tjenester innenfor Finansklagenemndas saksområder, kan søke om direkte tilslutning til Finansklagenemnda for behandling av klager mot foretaket. Finansklagenemndas styre fastsetter økonomiske betingelser og andre vilkår for tilslutningen og om opphør av tilslutningen. Det samme gjelder dersom det ved lov eller forskrift er bestemt at andre foretak skal være tilsluttet Finansklagenemnda.

(3) Finansselskap som er tilknyttet ordningen etter første og andre ledd har rett og plikt til å la Finansklagenemnda behandle innkomne klager.

Finansselskap som ønsker å tilslutte seg Finansklagenemndas klageordning, må meddele dette skriftlig. Finansselskapet regnes som tilsluttet ordningen ved betalt tilslutningsavgift.

Opplysninger om finansselskap

For å registrere et finansselskap som medlem trenger vi disse opplysningene:

 • Selskapets standard fakturaadresse (e-post)
 • Kontaktperson for fakturering
 • Kontaktperson for saksbehandling
 • Elektronisk faktura EHF
 • Org. nr.
 • MVA-pliktig?
 • Type virksomhet (kort orientering om virksomheten), evt. konsesjon, etc.
 • Tilknyttet bransjeorganisasjon eller direkte tilknytning.

Kostnader ved tilslutning av klageordningen

Finansklagenemndas driftsutgifter finansieres av finansselskapene, og selskapenes bidrag fastsettes av Finansklagenemndas styre. Kostnadene ved tilslutning og bruk av klageordningen, beregnes fra 2017 etter følgende modell:

 • Tilslutningsavgift: Finansselskap som ikke er medlem hos en avtalepart, men likevel ønsker å tilslutte seg klageordningen, betaler en engangsavgift. For 2021 er denne på kr. 40.000 eks. mva. 
 • Grunnbeløp: Alle finansselskap som er tilsluttet FinKN betaler et årlig grunnbeløp, forutsatt at selskapet driver med virksomhet som kan klages inn for klageordningen. Grunnbeløpet for 2021 er på kr. 10.800,-.
 • Saksavgift: Finansselskapet betaler en avgift som tilsvarer antall klagesaker som blir behandlet av FinKN. Saker som er meldt FinKN og avsluttet i nemnd i kalenderåret 00, anvendes som grunnlag for å finansiere driftsåret 02. Det vil si at fakturering av saksavgift for 2021 baseres på det antall klagesaker som er registrert i 2019, og antall ferdigbehandlede nemndssaker samme år. For 2021 er saksavgiften kr. 10.650,-.

For inkassoselskap gjelder en egen finansieringsordning. 

Opphør av finansselskapets tilslutning

Av Finansklagenemndas vedtekter pkt. 1.5 fjerde ledd fremkommer følgende om utmelding av klageordningen, for selskap som ikke er medlem av bransjeorganisasjonene:

(4) Tilslutningen til Finansklagenemnda som nevnt i annet ledd kan bringes til opphør av et finansselskap ved skriftlig varsel. Slikt varsel skal gis med minst seks måneders frist. Medlemskapet opphører førstkommende 31. desember. 

Gå til toppen