Ikon - Søk Logo

For finansselskap

For finansselskap

Informasjon om hvordan man tilslutter seg klageordningen samt kostnader ved tilslutning og bruk av Finansklagenemndas klageordning

Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansforetak og deres kunder, samt mellom inkassoforetak og skyldnere. Som uavhengig tvisteløser skal vi bidra til at hver sak får en riktig løsning. Finansklagenemnda har ikke myndighet til å ta avgjørelser med bindende virkning for partene. Våre vurderinger og avgjørelser er kun rådgivende.

Finansklagenemnda har skriftlig saksbehandling. Dette innebærer at vi avgir våre vurderinger og avgjørelser på grunnlag av sakens dokumenter. Ved vår vurdering av saken er vi ikke begrenset av partenes anførsler. Dette innebærer at vi kan ta stilling til tvisten på annet grunnlag enn det partene selv har anført.

Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke. Finansklagenemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser og fylle de funksjoner som beskrives i lov om klageorganer for forbrukersaker, forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22. 

Hvem kan tilsluttes klageordningen?

I utgangspunktet behandler Finansklagenemnda kun saker mot finansforetak som er medlem av Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Virke Inkasso.

Av Finansklagenemndas vedtekter pkt. 1.5 annet og tredje ledd fremgår likevel at foretak som ikke er medlemmer kan slutte seg til avtalen ved å betale de bidrag som fastsettes av styret:

(2) Finansselskap som ikke er medlem av en av disse næringsorganisasjonene, men som tilbyr tjenester innenfor Finansklagenemndas saksområder, kan søke om direkte tilslutning til Finansklagenemnda for behandling av klager mot foretaket. Finansklagenemndas styre fastsetter økonomiske betingelser og andre vilkår for tilslutningen og om opphør av tilslutningen. Det samme gjelder dersom det ved lov eller forskrift er bestemt at andre foretak skal være tilsluttet Finansklagenemnda.

(3) Finansselskap som er tilknyttet ordningen etter første og andre ledd har rett og plikt til å la Finansklagenemnda behandle innkomne klager.

Finansforetak som ønsker å tilslutte seg Finansklagenemndas klageordning, må meddele dette skriftlig. Finansforetaket regnes som tilsluttet ordningen ved betalt tilslutningsavgift.

Skjema for innmelding

For å registrere et finansforetak som medlem trenger vi en rekke opplysninger, og vi henviser til eget elektronisk innmeldingsskjema: Skjema for innmelding av finansforetak

Kostnader ved tilslutning av klageordningen

Finansklagenemndas driftsutgifter finansieres av finansforetakene, og foretakenes bidrag fastsettes av Finansklagenemndas styre. Kostnadene ved tilslutning og bruk av klageordningen, beregnes fra 2017 etter følgende modell:

  • Tilslutningsavgift: Finansforetak som ikke er medlem hos en avtalepart, men likevel ønsker å tilslutte seg klageordningen, betaler en engangsavgift. For 2024 er denne på kr 40.000 eks. mva. 
  • Grunnbeløp: Alle finansforetak som er tilsluttet FinKN betaler et årlig grunnbeløp, forutsatt at foretaket driver med virksomhet som kan klages inn for klageordningen. Grunnbeløpet for 2024 er på kr 15.400,-.
  • Saksavgift: Finansforetaket betaler en avgift som tilsvarer antall klagesaker som blir behandlet av FinKN. Saker som er meldt FinKN og saker avsluttet i nemnd i kalenderåret 00, anvendes som grunnlag for å finansiere driftsåret 02. Det vil si at fakturering av saksavgift for 2024 baseres på det antall klagesaker som er registrert i 2022, og antall ferdigbehandlede nemndssaker samme år. For 2024 er saksavgiften kr 14.300,-.

For inkassoforetak gjelder en egen finansieringsordning. 

Opphør av finansselskapets tilslutning

Av Finansklagenemndas vedtekter pkt. 1.5 fjerde ledd fremkommer følgende om utmelding av klageordningen, for selskap som ikke er medlem av bransjeorganisasjonene:

(4) Tilslutningen til Finansklagenemnda som nevnt i annet ledd kan bringes til opphør av et finansselskap ved skriftlig varsel. Slikt varsel skal gis med minst seks måneders frist. Medlemskapet opphører førstkommende 31. desember. 

Gå til toppen