Fagområder

Inkasso

Klager som gjelder brudd på god inkassoskikk, blant annet spørsmålet om inkassosalæret er for høyt. 

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister om forpliktelser mellom skyldnere og inkassoselskap. Konsekvensen av brudd på inkassolovens regler er at krav om inkassosalær kan falle bort. Nemnda kan ikke vurdere en tvist om pengekravet inkassosaken er knyttet til, men kan vurdere om kravet er korrekt varslet, og om inkassoselskapet har håndtert saken i samsvar med god inkassoskikk. Det vil si at det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på. 

Innen inkasso kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. Vi kan kun behandle klager på inkassoselskap som driver inkassovirksomhet i medhold av inkassobevilling gitt av Finanstilsynet. Advokater som foretar innfordring i medhold av advokatbevilling eller selskap som driver egeninkasso faller derfor utenfor nemndas kompetanse. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Eksempler på handlemåte i strid med god inkassoskikk:

  • Inndriving eller registrering av betalingsanmerkning for krav som det er fremmet berettigede innsigelser mot
  • Iverksetting av inkasso uten at totalt krav er brakt til forfall
  • Manglende varsling av inkasso (inkassovarsel og betalingsoppfordring)
  • Avkreve for høyt inkassosalær
  • Manglende sammenslåing av krav (hovedregelen er at sammenslåing skal skje der to eller flere saker overføres til inkasso samme dag)
  • Krenkende personlig oppsøking, eller på annen måte utsette skyldner for urimelig påtrykk eller ulempe. 

Vår saksbehandling. 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Klager som gjelder inkasso vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for bank, finans, verdipapirfond og inkasso. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Inkasso (tidligere Inkassoklagenemnda). For mer informasjon om Finansklagenemnda Inkasso, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Finansklagenemnda Inkasso het frem til 2016 Inkassoklagenemnda, og alle tidligere nemndsavgjørelser er inntil videre publisert på Inkassoklagenemndas hjemmesider. Nye nemndsavgjørelser publiseres i vårt nemndsregister.

Artikler knyttet til dette fagområdet

To inkassosaker for samme krav mot to samskyldnere?

Inkasso: Nemnda tok i en nylig avgjørelse stilling til om det kunne iverksettes to inkassosaker for samme krav, mot to samskyldnere. 

Er faktura på SMS tilstrekkelig?

Inkasso: En forutsetning for å kunne iverksette inkasso, er at kravet er brakt til forfall. Spørsmålet for nemnda var om faktura på SMS var godt nok.

Finansklagenemnda omfatter også inkasso

Inkasso: Klager mot selskap som driver inkassovirksomhet kan nå behandles av Finansklagenemnda. 

Inkassoklagenemnda samlokalisert med Finansklagenemnda

Inkasso: Inkassoklagenemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda.

Gå til toppen