Fagområder

Skadeforsikring

Tvister som gjelder alle typer skadeforsikringer, som for eksempel innbo- og villaforsikring, reiseforsikring, forsikring av dyr, båt og bil, ansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klagesaker som gjelder alle typer skadeforsikringer. Klagen kan gjelde både spørsmålet om det har skjedd en skade som er dekningsmessig etter forsikringsvilkårene, om selskapet har adgang til å avkorte (begrense) forsikringsutbetalingen, eller krav om regress (tilbakebetaling) fra selskapet. Både forbrukere og næringsdrivende har klageadgang. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling.

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Saker hvor bevissituasjonen er vanskelig, og hvor det er nødvendig med umiddelbar bevisførsel - for eksempel saker som gjelder svik, eller omfattende erstatningsoppgjør - kan avvises fra nemndsbehandling. 

Klager som gjelder skadeforsikring vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Skade/Ansvar. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Skade. For mer informasjon om Finansklagenemnda Skade, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her.

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Avbestilling av reise pga. Covid-19

Når kan kostnader til avbestilling av reise som en følge av Covid-19 dekkes av forsikringen?

Tyveri fra låst garderobeskap

Skade: Forsikringsselskapet fikk ikke medhold i at det var uaktsomt å oppbevare verdigjenstander i et låst garderobeskap.

Dom fra Høyesterett - foreldelse etter FinKN-klage

I en ny dom fra Høyesterett behandles virkningen av avbrutt foreldelse etter at en sak har blitt avsluttet i Finansklagenemnda.

Arbeidsledighet – kan forsikringen avvikles av selskapet?

Skade: Et forsikringsselskap besluttet å avvikle sin portefølje med arbeidsledighetsforsikringer etter oljekrisen. 

Grov uaktsomhet ved utforkjøring

Skade: Dersom en utforkjøring skyldes grov uaktsomhet hos føreren, kan forsikringsselskapets ansvar for skaden settes ned, eller falle bort.

Skademeldingens betydning ved kollisjon

Skade: Etter en bilkollisjon, vil ofte skademeldingen være et av de viktigste bevisene ved vurderingen av ansvarsspørsmålet. 

Hva er en "plutselig" skade?

Skade: Skadeforsikringer er ofte begrenset til å dekke "plutselige" skader, og tolkningen av dette begrepet vil dermed mange ganger være avgjørende.

Kollisjon mellom syklist og bilist

Skade: Ved kollisjon mellom syklist og bilist, kan syklistens uaktsomhet i noen tilfeller føre til at erstatningen settes ned.

Gå til toppen