Inkasso

Tvister mellom forbrukere og inkassoforetak om forpliktelser etter inkassoloven. Tvist om salær er en mulig forpliktelse i henhold til inkassoloven. 

Hvilke saker kan behandles av oss? 

 • Inndrivelse av et krav du har gitt beskjed om at du er uenig i
 • Kravet er ikke korrekt varslet (ikke mottatt varsel/formfeil i varsel)
 • Du har vært utsatt for inkassometoder som har utsatt deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe
 • Du har blitt avkrevd for høyt inkassosalær

Hvilke saker faller utenfor Finansklagenemndas mandat og kan ikke tas til behandling?

 • Generelle juridiske råd og bistand
 • Tvister om hovedkravet (det man har blitt fakturert for)
 • Inkassoforetakets manglende vilje til å inngå avtaler
 • Saker hvor inkassokostnadene er frafalt
 • Saker som har vært eller er oversendt til rettslig behandling (herunder namsmannen) og hvor kravet på inkassokostnader er tatt med
 • Krav som har oppstått i forbindelse med klagers næringsvirksomhet
 • Klager mot advokater som foretar innfordring i medhold av advokatbevilling

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Gjelder din klage både inkassosalær og ditt lån/kreditt i en bank, må det opprettes to klagesaker - en mot inkassoforetaket og en mot banken. Dette da tvisten behandles av to ulike nemnder.

Vår saksbehandling. 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Klager som gjelder inkasso vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for bank, finans, verdipapirfond og inkasso.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Inkasso. For mer informasjon om Finansklagenemnda Inkasso, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister.

Artikler knyttet til dette fagområdet

Viktig melding!

(Oppdatert 28.08.2020) Finansklagenemnda har for tiden lang saksbehandlingstid. Dette skyldes bl.a. stor saksmengde, samt begrenset kapasitet som en følge av myndighetenes restriksjoner for å begrense spredningen av Covid-19. Restriksjonene medfører også andre endringer i vår drift.

To inkassosaker for samme krav mot to samskyldnere?

Inkasso: Nemnda tok i en nylig avgjørelse stilling til om det kunne iverksettes to inkassosaker for samme krav, mot to samskyldnere. 

Er faktura på SMS tilstrekkelig?

Inkasso: En forutsetning for å kunne iverksette inkasso, er at kravet er brakt til forfall. Spørsmålet for nemnda var om faktura på SMS var godt nok.

Finansklagenemnda omfatter også inkasso

Inkasso: Klager mot selskap som driver inkassovirksomhet kan nå behandles av Finansklagenemnda. 

Inkassoklagenemnda samlokalisert med Finansklagenemnda

Inkasso: Inkassoklagenemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda.

Gå til toppen