Lisensforsikring - tap av helseattest

Publisert 17.04.2017

Person: Nemnda har nylig behandlet 8 saker som gjaldt tap av helseattest for sjøfolk. 

Innklaget selskap (Tryg Forsikring) hadde avslått krav om utbetaling av lisensforsikring etter at forsikrede fikk utstedt permanent udyktighetserklæring fra sjømannslegen. Selskapet hadde i all hovedsak begrunnet dette med at varighetskravet ikke var oppfylt.

8 klagesaker ble lagt frem for Finansklagenemnda Person som bemerket at formålet med forsikringen var å gi en sjøansatt økonomisk trygghet i den situasjonen som oppstår når vedkommende, pga. de særlige helsekrav som stilles til sjøansatte, mister sitt arbeid. Nemnda uttalte videre at selskapet normalt ikke kunne overprøve sjømannslegens vurdering, og etter en konkret vurdering i hver sak la nemnda til grunn at det ikke forelå særlige grunner som tilsa overprøving av sjømannslegens vedtak. De forsikrede ble gitt medhold.

Nemndsavgjørelsene er ikke akseptert av selskapet. 

  

Les avgjørelsene i sin helhet her: 2017-042, 2017-093, 2017-094, 2017-095, 2017-096, 2017-097, 2017-098, og 2017-099.

Gå til toppen