Meldefrist ved barneforsikring

Publisert 13.12.2016

Person: Selskapet avslo krav om erstatning for medisinsk invaliditet til et barn med flere ulike diagnoser, fordi kravet var meldt for sent. 

Finansklagenemnda Person har i FinKN 2016-436 (AXA Partners) tatt stilling til spørsmålet om meldefristen for tre sykdomsdiagnoser med dekning for varig medisinsk invaliditet var oversittet. Iht. forsikringsavtaleloven (fal.) § 18-5, må krav om erstatning etter sykdom meldes til selskapet innen ett år etter at forsikrede fikk kunnskap om «de forhold som begrunner kravet».

Nemnda la til grunn at utgangspunktet for fristen var når den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunnet kravet, og ikke konstateringstidspunktet som anført av selskapet. Nemnda bemerket at den berettigede/forsikrede var et mindreårig barn som neppe selv hadde nødvendig kunnskap om kravet og tilføyde at man ikke kunne se at det var grunnlag for å identifisere foreldrenes/vergens eventuelle unnlatelse med forsikrede. Nemnda bemerket videre at kunnskapskravet ikke forutsatte at den berettigede måtte ha kunnskap om invaliditetsgraden, men den omstendighet at ingen av de tre sykdommene ville være stabile før forsikrede ble voksen, tilsa at det var vanskelig å si når kunnskapskravet etter fal. § 18-5 var oppfylt. Uansett ville en påberopelse av meldefristen i denne saken, måtte settes til side som urimelig etter avtaleloven § 36. Forsikrede ble dermed gitt medhold.

Du kan lese hele uttalelsen her

Gå til toppen