Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Eierskifte
 
 

Finansklagenemnda Eierskifte - Uttalelse FinKN-2011-507 - 7.11.2011 - Protector Forsikring ASA

Eierskifteforsikring – lov om avhending av fast eigedom (avh.l.)

Diverse feil ved peis – avh.l. §§ 3-7 og 3-9.

Enebolig oppført i 1971 overdratt “som den er” for kr 2 mill. Før kjøpet ble det opplyst at bl.a. ildsted var kontrollert av feier i 2008 og at feier ikke hadde anmerkninger. Ved bruk av peis i kjellerstue viste det seg at det var dårlig trekk. Kjøper kontaktet murere og brannvesenet og det ble da avdekket feil ved peisen som ikke kunne utbedres uten å rive peisen og bygge den opp på nytt. Kjøper anførte at selger må ha vært kjent med at det var dårlig trekk i peisen. Selger skal ifølge selskapet ha oppgitt å ikke ha vært kjent med feil ved peisen. Foruten spørsmål om ansvar på grunnlag av brudd på opplysningsplikten reiser saken spørsmål om vesentlighetsvilkåret er oppfylt. Selskapet har i denne forbindelse anført at utbedringsomkostningene etter fradrag for standardheving ikke utgjør en tilstrekkelig stor del av kjøpesummen.

ANTATT ØKONOMISK OMFANG: Kr 108.000 inkl. mva.

Finansklagenemnda Eierskifte bemerker:

Kjøperen oppdaget problemer med peisen kort tid etter overtakelse. Nemnda vil ikke utelukke at det kan være grunnlag for anvendelse av avh.l. §§ 3-7 eller 3-8 om tilbakeholdte eller uriktige opplysninger fra selgerens side. Nemnda finner det naturlig først å vurdere om de feilene ved peisen som er avdekket etter kjøpet, utgjør et vesentlig avvik fra det kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. § 3-9 annet punktum. Det er ikke omtvistet at feilene ved peisen medfører at den må rives og bygges opp på nytt. Det synes heller ikke omtvistet at kostnadene ved dette kan settes til kr 108.000, noe som tilsvarer 5,4 % av kjøpesummen. Dette forholdstallet er i grenselandet for kvantitativt avvik i forhold til vesentlighetskriteriet i § 3-9 annet punktum, men må etter Høyesteretts dom i Rt. 2010 s. 103 i utgangspunktet anses tilstrekkelig til å kunne utgjøre mangel. Det er i saken i tillegg et moment som taler for vesentlig avvik at det i salgsdokumentasjonen før kjøpet ble opplyst at peisen var kontrollert av feier året før salget og at den da var funnet å være i orden. Denne opplysningen var egnet til å skape en forventning hos kjøperen som må tillegges vekt ved vurderingen etter § 3-9 annet punktum. Det er også et moment at feilene ikke skyldes slitasje over tid, men at det dreier seg om opprinnelige feil ved byggingen av peisen. Kjøperen anfører, under henvisning til uttalelser fra sakkyndige, at peisen helt tydelig ikke er utført av fagfolk. En korrekt og fagmessig utført peis fra 1971 vil under normale omstendigheter neppe være nevneverdig forringet av bruk og elde 30-40 år senere. Som nevnt var det også opplyst i salgsdokumentene at peisen nylig var kontrollert uten noen anmerkninger. Nemnda kan i lys av dette ikke se at det ved alvorlige feil som betinger riving og gjenoppbygging er naturlig å gjøre fradrag for standardheving, verken ved mangelsvurderingen etter § 3-9 eller ved utmålingen av prisavslag etter § 4-12. Nemnda konkluderer etter dette med at feilene utgjør mangel etter § 3-9 annet punktum, og at kjøperen har krav på prisavslag etter § 4-12 tilsvarende kostnadene til riving og gjenoppbygging på i alt kr 108.000.

Konklusjon: Kjøper gis medhold.

___________________________________________

Tidligere publiserte uttalelser:

Gi korrekte opplysninger i egenerklæringen
Nøytral reklamasjon trenger ikke følges opp

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022