Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
FIN-NET
 
 

Har du klage på et utenlandsk selskap?
FIN-NET - utenomrettslig klagenettverk for finansielle tjenester

FIN-NET er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Dette er basert på et initiativ fra EU-kommisjonen. Tanken bak samarbeidet er å sikre forbrukere like klagemuligheter i utlandet som i hjemlandet, og på den måten forsøke å fremme grenseoverskridende handel av finansielle tjenester. Finansklagenemnda (FinKN) er Norges representanter i FIN-NET.

Samarbeidet har blant annet resultert i etableringen av et "informasjonsnettverk" som kort sagt er en informasjonsbase hvor forbrukere enkelt kan få orientering om klageorganer i utlandet. I tillegg til at det er opprettet egne websider om FIN-NET (se nedenfor) har EU-kommisjonen utarbeidet en brosjyre som gir nyttig informasjon om FIN-NET og de ulike klagekontorer som er med på samarbeidet. Den har til hensikt å forklare forbrukere som har sitt forsikringsselskap eller bank i utlandet hvordan de skal forholde seg ved en eventuell klage. Prosedyrene for behandling av grenseoverskridende klagesaker angis også. Brosjyren kan fås ved henvendelse til Finansklagenemnda.

Hvor kan du få flere opplysninger?
På nedenstående internettadresse finnes ytterligere informasjon om FIN-NET og de klageinstanser som er med på samarbeidet.

http://ec.europa.eu/fin-net

Det er også opprettet en spesifikk interaktiv FIN-NET database:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Disse websidene inneholder detaljerte opplysninger om hver klageinstans, herunder:
- dens oppbygging og de områder den dekker
- hvilke type avgjørelser den treffer
- tidsfrister og beløpsgrenser
- eventuelle gebyrer
- gjennomsnittlige saksbehandlingstid
- språk som kan anvendes i forbindelse med prosedyren


Forbrukerrådet har også en del informasjon om forbrukeres rettigheter og klagemuligheter når tjenesteyteren befinner seg i utlandet:

Forbruker Europa

 

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022