Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Skade
 
 

Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring.

Finansklagenemnda Skade består av en leder, en nestleder, ett uavhengig medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer bruker­organisasjonene. Fra brukerorganisasjonene oppnevnes det egne medlemmer som møter henholdsvis i saker som gjelder forbrukerforsikring og saker som gjelder næringslivets forsikringer.

 

Se medlemsoversikt

Nemndas uttalelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Nemnda ved sekretariatet skal varsles innen 30 dager etter at uttalelsen er sendt partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av uttalelsen.

Nemndsuttalelsene kan overprøves av domstolene. FinKN fører ikke rettssaker.

Uttalelsene er offentlige. Se Nemndsuttalelser i toppmenyen. Uttalelser publiseres også av Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022