Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Bransjenorm forsikring
 
 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har opprettet en bransjenorm som har som formål å bidra til en høy grad av etterlevelse av avgjørelsene i Finansklagenemnda (FinKN) Person, Skade og Eierskifte. Normen legger opp til grundige og likeartede behandlings- og beslutningsrutiner for saker som skal behandles i FinKNs sekretariat og nemnder.

Vurderingen av om en avgjørelse fra FinKN skal etterleves eller ikke, skal tas på høyt nivå i selskapet. Det vil konkret si administrerende direktør/daglig leder eller den han gir fullmakt. Selskapet skal også gi en grundig begrunnelse til FinKN dersom det velger å ikke følge nemndas avgjørelse.

Selskapet er videre forpliktet til å dekke klagers saksomkostninger i første rettsinstans dersom selskapet ikke følger nemndsavgjørelsen.

For ytterligere informasjon henvises det til FNOs nettsider www.fno.no.

Bransjenorm forsikring

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022