Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Nemndene
 
 

Finansklagenemnda (FinKN) er et felles sekretariat for alle nemndene og forbereder de sakene som skal til behandling. Nemndene er inndelt på følgende måte:

  • Finansklagenemnda Skade - avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring. Nemnda tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning, jfr. Bilansvarsloven (BAL) § 7.
  • Finansklagenemnda Eierskifte - avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til eierskifteforsikring. Nemnda tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon.
  • Finansklagenemnda Person - avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring. Nemnda tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning, jfr. Bilansvarsloven (BAL) § 7.
  • Finansklagenemnda Bank - avgir uttalelser om privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.
Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022