Ikon - Søk Logo

Bank og finans

Publisert 06.05.2016

Slik behandler vi klager som gjelder bank og finans.

 • Før du sender oss en klage må du først klage til finansselskapet. Finansklagenemndas behandling er etterfølgende, og forutsetter at innklaget finansselskap har fått anledning til å ta stilling til kravet. Dersom saken ikke løser seg ved direkte henvendelse til selskapet, kan du klage til Finansklagenemnda.
 • Saker vi kan behandle: Finansklagenemnda behandler tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold mellom forbruker og finansforetak, og som gjelder alminnelig bankvirksomhet. Vi behandler klager som gjelder for eksempel betalingsformidling, innskudd, utlån, pantsettelse, kausjon og investeringsrådgivning. Vi kan ikke behandle klager fra næringsdrivende eller saker som er avgjort av eller er til behandling i domstolene, eller klager på selskap som ikke er med i klageordningen. 
 • Skal du klage på vegne av noen andre? Da må du sende oss et signert fullmaktsskjema (gjelder ikke advokater/rettshjelpere). 
 • Send oss en klage ved å benytte vårt klageskjema. Det er tilstrekkelig at du gir en kort redegjørelse av hva klagen gjelder, hvilke feil du mener selskapet har gjort som kan gi grunnlag for et krav, og hvilket resultat du ønsker i saken. I klageskjemaet kan du laste opp relevante dokumenter. Du kan også sende oss en klage per post, men du må da huske å oppgi fullt navn og adresse, og eventuell referanse hos finansselskapet du klager på. 
 • Min sak: Hvis du klager via klageskjemaet på nettsidene, kan du i de fleste klagesaker velge elektronisk kommunikasjon. Du vil da få all dialog i klagesaken via Min sak, og ingen dokumenter blir sendt ut som ordinær post på papir. Du vil bli varslet på e-post når nye dokumenter er tilgjengelig i Min sak, hvor du kan logge inn ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, etc.). Vi gjør oppmerksom på at muligheten for elektronisk kommunikasjon via Min sak er i en utviklingsfase, og at vi i første omgang kun åpner for dette innen enkelte områder. Finansklagenemnda må derfor godkjenne bruk av elektronisk kommunikasjon i saken. Les mer om Min sak.
 • Når vi har mottatt klagen din, oversender vi kopi av klagen med eventuelle vedlegg til finansselskapet du har klaget på, samtidig som vi ber om selskapets uttalelse til klagen din. Selskapet gis en frist på tre uker til å svare på henvendelsen, og vi følger opp saken dersom selskapet ikke svarer innen fristen.
 • Etter at vi har mottatt svar fra selskapet, vil du få oversendt en kopi av tilbakemeldingen fra selskapet, slik at du har anledning til å kommentere saken før klagen blir vurdert. Du vil få en frist på 14 dager til å komme med kommentarer, eller ettersende nye dokumenter. Merk at alle henvendelser vi mottar blir sendt i kopi til motparten med anledning til å gi ytterligere kommentarer.
 • Sekretariatets saksforberedelse: Sekretariatet skal etterse at saken er godt nok opplyst til at klagen kan vurderes, og om nødvendig innhente flere opplysninger fra partene. Når saken anses som tilstrekkelig opplyst, vil du få beskjed om at saksbehandlingen starter. Fra dette tidspunktet løper en frist på 90 dager for endelig resultat i saken, jf. lov om godkjenning av klageorganer i forbrukersaker § 16.
 • Sekretariatets vurdering: saken din vil nå bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, som skal foreta en rettslig vurdering av det rettsspørsmål klagen gjelder. Hvis det foreligger fast nemndspraksis, vil sekretariatet treffe en realitetsavgjørelse (vedtak), med 3 ukers klagefrist, jf. lov om godkjenning av klageorganer i forbrukersaker § 22. Dersom avgjørelsen ikke påklages innen fristen, er selskapet bundet av sekretariatets avgjørelse. Fristen løper også i rettsferien. Du vil motta sekretariatets vurdering per post, eller i Min sak.  
 • Nemndsbehandling: hvis du får avslag av sekretariatet, kan du innen 3 uker be om nemndsbehandling. Saken vil også fremlegges for Finansklagenemnda Bank dersom du har fått medhold av sekretariatet, og selskapet påklager avgjørelsen innen 3 uker. Før saken fremlegges for nemnda, vil sekretariatet utarbeide et skriftlig sammendrag av saken til nemndas medlemmer. Partene vil få tilsendt kopi av sammendraget til orientering.
 • Etter nemndsbehandlingen: Du vil motta nemndsavgjørelsen per post eller i Min sak, og nemndas avgjørelse avslutter saksbehandlingen hos oss. Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene, og saken kan bringes inn for domstolene. Dersom du får medhold i nemnda, gis selskapet en frist på 3 uker til å gi beskjed dersom avgjørelsen ikke aksepteres. Fristen løper også i rettsferien. Hvis selskapet ikke gir slik melding innen fristen, er selskapet rettslig forpliktet til å følge nemndas avgjørelse. I tilfeller hvor selskapet nekter å akseptere nemndas standpunkt, har selskapet plikt til å dekke dine advokatkostnader ved en behandling av saken i tingretten. Alle nemndsavgjørelser avidentifiseres og publiseres på våre nettsider og på Lovdata.

Du finner en mer detaljert oversikt over saksgangen i våre saksbehandlingsregler, publisert under Regelverk.

Gå til toppen