Ikon - Søk Logo

Nemndene

FinKN Person

Finansklagenemnda Person behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Finansklagenemnda Person består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. 

I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale etter en medisinsk vurdering, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene.

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Personforsikring

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Person

Leder

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Kaja de Vibe Malling

Advokat MNA

Medlemmer

Tonje Giertsen

Protector Forsikring

Barbro Paulen

Tryg Forsikring

Kjersti Lia Langbrekke

Lege - Storebrand

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Grete Borchgrevink

St. Olavs hospital

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Mildrid Felland

Gjensidige Forsikring

Lise Karlsen

Oslo Pensjonsforsikring

Jon Einar Martinsen 

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Truls Nygård

If Skadeforsikring

Tania Heimbeck

Nordea Liv

Ingrid Sande Kvålen

Forbrukerrådet

Trine Almås 

Lege - Gjensidige Forsikring 

Gå til toppen