Fagområder

PERSONFORSIKRING

Tvister som gjelder personforsikring, blant annet barne-, helse- og behandlingsforsikring og dekning for sykdom, uførhet, ulykke og yrkesskade.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder alle typer personforsikringer. Klagen kan blant annet gjelde selskapets avslag (helt eller delvis) på personforsikring, om en skade som har oppstått er dekningsmessig under forsikringen, eller om selskapet har adgang til å avkorte i en utbetaling.

Finansklagenemnda tar i utgangspunktet ikke stilling til selve utmålingen av en eventuell erstatning etter en personskade. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling.

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Saker som ikke er egnet for skriftlig saksbehandling, kan avvises fra klagebehandling.

Klager vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Person. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan fremlegges for Finansklagenemnda Person. For mer informasjon om Finansklagenemnda Person, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Silver Pensjonsforsikring

Person: Finansklagenemnda Person har nå vurdert to klagesaker mot Silver. 

Lisensforsikring - tap av helseattest

Person: Nemnda har nylig behandlet 8 saker som gjaldt tap av helseattest for sjøfolk. 

Slåsskamp på jobb - yrkesskadedekket?

Person: FinKN Person har i en nyere avgjørelse tatt stilling til hvorvidt en arbeidstaker var dekket av yrkesskadeforsikringen under en slåsskamp på jobb. 

Trusler i forbindelse med jobb - yrkesskadedekket?

Person: Nemnda har i to uttalelser vurdert hvorvidt henholdsvis en lærer og en journalist som mottok trusler utenfor arbeidsstedet var dekket av yrkesskadeforsikringen. 

Meldefrist ved barneforsikring

Person: Selskapet avslo krav om erstatning for medisinsk invaliditet til et barn med flere ulike diagnoser, fordi kravet var meldt for sent. 

Arbeidsledighets-forsikring til oljearbeidere

Skade: Ansatte i oljeselskap hadde kjøpt arbeidsledighetsforsikring, men fikk ikke erstatning fordi selskapet mente at de måtte ha vært klar over forestående oppsigelse. 

Plikt til å sende forsikringsbevis ved tegningen

Person: Finansklagenemnda har i nyere praksis lagt til grunn at forsikringsselskapet må sannsynliggjøre at det har blitt sendt ut forsikringsbevis. 

Bilansvar: oppreisning til syklist etter påkjørsel

Person: Etter kollisjon mellom syklist og bilist, krevde syklisten oppreisningserstatning fra bilansvarsforsikringen. 

Gå til toppen