Ikon - Søk Logo

Kasteball mellom forsikringsselskap

Publisert 22.11.2019

Person: Partene var enige om at de forsikrede hadde krav på utbetaling, men ingen av forsikringsselskapene ville ta ansvaret. 

Finansklagenemnda Person har nylig behandlet to saker hvor partene var enige om at de forsikrede hadde et rettmessig krav under forsikringen, men de forsikrede endte likevel opp som en kasteball mellom to forsikringsselskap som ikke ville ta ansvaret.

Den første saken gjaldt en renholdsarbeider som ble skadet på jobb. Saken reiste spørsmål om hvorvidt det var selskapet hvor forsikrede var ansatt eller selskapet han var utleid til som var arbeidsgiver med plikt til å tegne yrkesskadeforsikring på skadetidspunktet. Dette var avgjørende for om det var Protector forsikring eller Gjensidige forsikring som var ansvarlig for skaden. Etter en samlet vurdering konkluderte nemnda med at det var utleieselskapet som måtte anses som arbeidsgiver, og forsikrede fikk dermed medhold i at Protector pliktet å utbetale yrkesskadeerstatning.

Du kan lese hele avgjørelsen i saken mot Protector her: FinKN 2019-849 - og avgjørelsen i saken mot Gjensidige her: FinKN 2019-850.

Det andre saken gjaldt en jordmor som fikk innvilget uførepensjon på grunn av yrkessykdom. Spørsmålet i saken var hvilket forsikringsselskap som var ansvarlig for å utbetale tariffavtaledekningen ved yrkesskade (HTA-KS) til forsikrede. Nemnda uttalte at ytelser under HTA-dekningen har en nær tilknytning til Navs vedtak, ettersom det er Nav-vedtaket om yrkesskade som gir rett til HTA-dekningen. Dette tilsa at selskapene i HTA-sammenheng også måtte legge til grunn Navs avgjørelse om når sykdommen ble konstatert. Forsikrede fikk medhold i at Protector var ansvarlig selskap. 

Du kan lese hele avgjørelsen i saken mot Protector her: FinKN 2019-851- og avgjørelsen i saken mot Gjensidige her: FinKN 2019-852.

Nemnda kritiserer selskapenes praksis. 

I alle avgjørelsene, uttalte nemnda at i saker "som i realiteten gjelder uenighet mellom to forsikringsselskap om hvem som er ansvarlig for en oppstått skade, i utgangspunktet ikke hører hjemme i Finansklagenemnda. Nemnda har imidlertid funnet å måtte behandle saken av hensyn til den forsikrede. Han ville ellers stå uten den erstatningen som han har en lovfestet rett til eller gå til søksmål mot selskapene. Slik nemnda ser det, må saker hvor selskapene er uenige om hvem som er ansvarlig for utbetalingen av erstatning løses ved at ett selskap påtar seg å utbetale erstatningen samtidig som det forbeholder seg å søke regress hos det/de andre, slik at den forsikrede/skadelidte ikke skal måtte vente på utbetalingen av erstatningen."

Gå til toppen