Ikon - Søk Logo

Innsendelse av tvister om uautoriserte transaksjoner

Publisert 13.02.2024

Finansklagenemnda ber finansforetakene om å vedlegge informasjon og dokumentasjon ved innsendelse av tvister om uautoriserte transaksjoner.

Ved oversendelse av tvister om uautoriserte transaksjoner ber vi om at finansforetaket opplyser/ vedlegger følgende informasjon:

  • En oversikt over hendelsesforløpet med bankens kommentarer til det rettslige grunnlaget for kravet.
  • All korrespondanse med forbruker herunder reklamasjonsskjema og kommunikasjonslogg.
  • Transaksjonsoversikt som viser de omstridte belastningene med tidsangivelse og mottaker. Vi ber også opplyst om det er transaksjoner i forkant eller i etterkant av transaksjonene som har blitt stoppet/avvist og årsaken til dette. 
  • Dokumentasjon på bruk av BankID og opplysninger om hva slags type BankID som er benyttet.  I saker der betalingskort er benyttet ber vi om dokumentasjon på at riktig PIN-kode er inntastet.
  • Informasjon om de omtvistede transaksjonene har skjedd fra en IP-adresse forbruker vanligvis benytter.
  • Vi ber også om å få opplyst om beløpet er tilbakeført til forbruker, og eventuelt begrunnelse for hvorfor beløpet ikke er tilbakeført.
Gå til toppen