Hva er en "plutselig" skade?

Publisert 16.12.2016

Skade: Skadeforsikringer er ofte begrenset til å dekke "plutselige" skader, og tolkningen av dette begrepet vil dermed mange ganger være avgjørende.

Skrevet av: Nicolai Dammyr, advokatfullmektig MNA

Som et utgangspunkt, må forsikringsvilkårene tolkes ut ifra en alminnelig språklig forståelse. Dette medfører at et forsikringsvilkår om at kun "plutselige" skader dekkes, må forstås slik at forsikringen dekker skader som skjer raskt, i motsetning til skader som utvikles over tid, slik som for eksempel råte og muggsopp. Begrepet "plutselig" sier imidlertid ingen ting om grensen for tidsforløpet.

Eksempler på «plutselige» skader.

Finansklagenemnda Skade har tidligere uttalt at skader som utvikler seg over ca. en dag, er å anse som plutselige, og i FKN 2009-353 (If Skadeforsikring), kom nemnda til at en sotskade som utviklet seg over en periode på 17 timer, var plutselig. Skaden oppsto under overfart fra Cannes til Genova. På grunn av manglende påsetting av vifte i motorrom, utviklet det seg sotskade i båtens salong. Nemnda uttalte her:

Formuleringen "plutselig" betyr at påvirkningen må skje raskt i motsetning til en påvirkning som utvikler seg over tid, typisk i form av for eksempel slitasje eller bruk. I dette tilfellet var påvirkningen utviklingen av sot, som fant sted over 17 timer. Forsikringsklagenemnda har tidligere lagt til grunn at vanninntrengning som oppsto i løpet av en sjøreise (FSN 7113) og skade på bildekk oppstått i løpet av en tre timers kjøretur (FKN 2009-072) er å anse som plutselig i vilkårenes forstand. Det sentrale ved disse avgjørelsene må være at påvirkningen skjedde innenfor et avgrenset tidsrom, og dessuten at påvirkningen hadde kontinuerlig skadevirkning frem til oppdagelsestidspunktet. Utviklingen av sot startet da motoren ble satt i gang. I det øyeblikk soten traff salongen forelå en plutselig påvirkning, som fortsatte inntil man stoppet motoren og oppdaget forholdet. Etter nemndas oppfatning er det i en slik situasjon naturlig å snakke om "plutselig" påvirkning.

I FinKN 2016-067 (SpareBank1 Skadeforsikring) kom nemnda til at skader på hageanlegg ved tungtransport ikke hadde oppstått plutselig og i FinKN 2012-179 (DNB Skadeforsikring AS) uttaler nemnda at skadeutvikling over 1 døgn i nemndspraksis ikke har blitt ansett som plutselig.

Av dette kan vi slutte at tidsintervall over én dag, ikke er ansett av nemnda som en «plutselig» skade.

I nyere rettspraksis, bl.a. dom fra Agder lagmannsrett i LA-2014-16449, har det blitt reist spørsmål ved om det kan være hensiktsmessig å relativisere plutselighetsbegrepet. Nemnda har imidlertid, i FinKN 2016-218, (Codan Forsikring) uttalt at:

En relativisering har (…) kun mening hvis begrepet plutselig er knyttet sammen med en angivelse av de skader eller hendelser som skal inntreffe "plutselig".

Plutselig i relasjon til skadeårsak/skaden.

Selskapene står fritt til å utforme sine forsikringsvilkår, så lenge de holder seg innenfor lovverket. Dette medfører blant annet at man i vilkårene møter begrepet «plutselig» i en rekke ulike språklige sammensetninger. I den forbindelse er det viktig å få på det rene hvorvidt vilkårene krever at skadeårsaken skal være plutselig, eller om det er selve skaden som skal ha oppstått plutselig, for at skaden skal være dekningsmessig under forsikringen. Dette avgjøres først og fremst på bakgrunn av en tolking av vilkårene. Hvis du har fått et avslag fra forsikringsselskapet ditt, kan Finansklagenemnda hjelpe deg å fastslå hvorvidt dine vilkår krever at det er skadeårsaken eller skaden som må være plutselig.

Flere nemndsuttalelser.

Spørsmålet om hva som er en "plutselig" skade er behandlet i en rekke tidligere uttalelser fra Finansklagenemnda Skade. Du kan lese flere uttalelser om dette i nemndsregisteret under kategorien "plutselig - ytre - tilfeldig - uforutsett")

Gå til toppen