Ikon - Søk Logo

Dom fra Høyesterett - foreldelse etter FinKN-klage

Publisert 10.10.2018

I en ny dom fra Høyesterett behandles virkningen av avbrutt foreldelse etter at en sak har blitt avsluttet i Finansklagenemnda.

Høyesterett avsa den 28.08.2018 en dom (HR-2018-1612-A) som omhandlet spørsmålet om et krav var foreldet etter at saken hadde blitt avsluttet i Finansklagenemnda. Dommen har enkelte viktige avklaringer av både tilleggsfristen etter foreldelsesloven (fl.) § 22 nr. 1 og klagefristen etter forsikringsavtaleloven (fal.) § 18-5 (og tilsvarende frist i fal. § 8-5).

Regler om foreldelse og klagefrist.

Det er flere tidsfrister som har betydning når man krever erstatning fra et forsikringsselskap. For det første, løper den alminnelige foreldelsesfristen, som i utgangspunktet er på 3 år. I tillegg kan selskapet i visse tilfeller sette en klagefrist på 6 måneder ved å avslå kravet, jf. fal. § 18-5 (eller fal. § 8-5). Både klagefristen og foreldelsesfristen kan avbrytes enten ved å sende en klage til Finansklagenemnda, eller ved å bringe saken inn for domstolene.

Etter at Finansklagenemnda har avsluttet en klagesak, løper det vanligvis en tilleggsfrist på 1 år før kravet kan anses som foreldet, jf. fl. § 22 nr. 1.

Dommen fra Høyesterett.

Den aktuelle saken gjaldt en personskade etter en trafikkulykke i 2007, hvor forsikrede hadde klaget inn selskapet til Finansklagenemnda i 2014. Sekretariatet for Finansklagenemnda ga forsikrede medhold, og selskapet utbetalte deler av erstatningen til forsikrede. Selskapet avviste imidlertid ansvar for resten av kravet fra forsikrede, og opplyste samtidig om klagefristen på 6 måneder.

Forsikrede sendte deretter stevning til tingretten 10 måneder etter at saken ble avsluttet i Finansklagenemnda. Dette var altså etter utløpet av 6 måneders-fristen, men innenfor tilleggsfristen på 1 år. Spørsmålet i saken var dermed om forsikredes krav mot selskapet hadde falt bort.

Selskapet fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten i at klagefristen var oversittet, og at kravet dermed var bortfalt.

Høyesterett ga imidlertid forsikrede medhold, og konkluderte med at selskapet ikke kunne påberope seg 6-månedersfristen etter at saken hadde blitt avsluttet hos Finansklagenemnda. Høyesterett viste til lovens forarbeider, og bemerket også at klagefristen på 6 måneder og selskapenes praksis var kritisert i juridisk teori.

Dommen innebærer at et forsikringsselskap ikke kan sette en klagefrist på 6 måneder etter at foreldelsesfristen allerede er avbrutt i samme sak ved en klage til Finansklagenemnda.

  

Dommen er publisert på Lovdata, og kan leses her (ekstern lenke – krever innlogging etter ett år). 

Dommen er også omtalt på Rett24.no: Høyesterett kritiserer forsikringsregel og snur praksis (ekstern lenke).

Gå til toppen