Ikon - Søk Logo

Delvis seier for forbruker i Monio-klage

Publisert 17.04.2024

Bank/finans: Et såkalt "crowdfunding"-selskap kan bli ansvarlig for investorenes tap som en følge av mangelfull informasjon.  

FinKN

Finansklagenemnda Bank har nå behandlet de to første klagesakene mot folkefinansieringsforetaket Monio AS (FinKN 2024-294 og FinKN 2024-295), og har i begge avgjørelsene gitt klager delvis medhold. Begge avgjørelsene er avgitt under dissens.

Sakene gjaldt klagere som hadde investert i lån til flere selskaper gjennom Monio AS. Flere av selskapene misligholdt låneavtalene, noe som førte til økonomisk tap for klagerne. Klagerne hevdet at Monio AS hadde forsømt sine undersøkelses-, omsorgs og informasjonsplikter og at dette hadde påført dem tap på investeringene. Klagerne krevde dekket investert beløp, samt avtalt rente og forsinkelsesrente.

Flertallet i nemnda ga klagerne delvis medhold i klagen, og konkluderte med at Monio AS hadde brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt når det gjaldt enkelte av lånene som klagene gjaldt. Kundene kunne dermed kreve erstatning for tap som følge av forsømmelsen fra foretakets side. Flertallet mente at Monio AS ikke hadde gitt tilstrekkelige opplysninger, noe som var avgjørende for klagerens investeringsbeslutninger.

Avgjørelsene viser viktigheten av å gi korrekt og fullstendig informasjon til investorer i folkefinansieringsprosjekter, og markerer et viktig skritt i å sikre investorbeskyttelse i denne sektoren.

Du kan lese avgjørelsene i sin helhet her: FinKN 2024-294 og FinKN 2024-295.

Gå til toppen