Ikon - Søk Logo

Covid-19 som yrkessykdom?

Publisert 06.02.2023

Person: Nemnda har i to avgjørelser vurdert spørsmålet om Covid-19 kan regnes som en yrkessykdom. 

Etter yrkesskadeforsikringsloven (yfl.) kan en arbeidstaker ha krav på erstatning som en følge av sykdom eller skade som har skjedd i arbeidstiden. Hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade, er angitt i yrkessykdomsforskriften, som bl.a. nevner "Covid-19 med alvorlige komplikasjoner" ved yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Finansklagenemnda Person har i to avgjørelser behandlet spørsmålet om senvirkninger etter Covid-19 skulle regnes som en yrkessykdom. I begge avgjørelsene avvises klagene fra nemndsbehandling, men nemnda kommer likevel med enkelte uttalelser om forståelsen av regelverket.

I FinKN 2022-1082 (Oslo Pensjonsforsikring AS) og FinKN 2022-1083 (KLP Skadeforsikring AS), behandlet nemnda krav fra to forsikrede som hadde blitt smittet av Covid-19 i arbeid som henholdsvis barnehageansatt og sykepleier. Nemnda bemerket bl.a. at yrkessykdomsforskriften måtte forstås slik at det krevdes faktisk årsakssammenheng mellom de forsikredes Covid-19 smitte og plagene som hadde medført behov for medisinsk oppfølging. Det var medisinsk uenighet mellom de sakkyndige om det forelå slik årsakssammenheng, slik at det etter nemndas syn var nødvendig med domstolsbehandling for å ta stilling til kravene. Begge sakene ble derfor avvist fra nemndsbehandling.

Gå til toppen