Ikon - Søk Logo

Arbeidsledighet – kan forsikringen avvikles av selskapet?

Publisert 02.11.2017

Skade: Et forsikringsselskap besluttet å avvikle sin portefølje med arbeidsledighetsforsikringer etter oljekrisen. 

En arbeidsledighetsforsikring er ment å dekke tapt arbeidsinntekt som en følge av oppsigelse eller permisjon. Vanligvis vil en slik forsikringsavtale fornyes årlig, men selskapet kan unnlate fornyelse av forsikringen iht. forsikringsavtaleloven (fal.) § 3-5 dersom det foreligger "særlige grunner" som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet.

Finansklagenemnda Skade behandlet i FinKN 2017-625 (BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF) spørsmålet om selskapet hadde særlig grunn til å nekte fornyelse av en arbeidsledighetsforsikring.

I den aktuelle saken hadde sikrede tegnet en arbeidsledighetsforsikring i mars 2015, men selskapet varslet i juni 2017 at avtalen ikke ville bli fornyet. Selskapet viste til at arbeidsmarkedet hadde endret seg dramatisk som en følge av oljekrisen, og at selskapet derfor hadde besluttet å avvikle hele sin portefølje med arbeidsledighetsforsikringer.

Nemnda bemerket at en utvikling av risikoen som avviker vesentlig fra de forutsetningene selskapet hadde lagt til grunn kunne utgjøre en "særlig grunn", jf. fal. § 3-5. Nemnda mente også at manglende fornyelse var rimelig, og viste til at forsikringspremien ville måtte økes med 400 % for å opprettholde produktet.

Selskapet fikk dermed medhold.

Du kan lese hele avgjørelsen her.

 

Flere nemndsavgjørelser

Andre avgjørelser fra Finansklagenemnda Skade knyttet til arbeidsledighetsforsikring finner du i nemndsregisteret under kategorien "Arbeidsledighet".

Gå til toppen